Domů » Obec » Zajímavosti a tipy » Chráněná přírodní památka Tlumačovská tůňka

Chráněná přírodní památka Tlumačovská tůňka

Maloplošné chráněné území „Tlumačovská tůňka“ je zařazeno do kategorie chráněná přírodní památka od roku 1994. Tvoří ji umělá vodní nádrž na západním okraji Tlumačova u silnice vedoucí do Kvasic. Nachází se v nadmořské výšce 185 m nad mořem a má výměru 0,2008 ha.

Tlumačovská tůňka je významným místem výskytu, rozmnožování a vývoje obojživelníků v hospodářsky intenzívně využívaně krajině a zároveň ojedinělé místo výskytu vzácných druhů mikroflóry vod v poříčních nivách.

Nádrž byla vyhloubena poblíž pravého břehu říčky Mojeny. Geologický podklad tvoří neogenní sedimenty Hornomoravského úvalu (jíly, písky a štěrky) překryté kvartérními naplaveninami řeky Moravy a Mojeny (jílovito-písčité hlíny a štěrky).

V pobřežní a vodní vegetaci je nápadný kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a puškvorec obecný (Acorus calamus), který zde byl zřejmě uměle vysazen, podobně jako leknín bílý (Nymphaea alba).

Ve velmi hojném počtu se zde vyskytuje skokan zelený (Rana kl. esculenta) a zaznamenán byl i skokan skřehotavý (Rana ridibunda). Dále byli na této lokalitě z obojživelníků nalezeni ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka obecná (Bombina bombina), čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek velký (Triturus cristatus). Výskyt blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) nebyl potvrzen. Charakter biotopu ale nevylučuje možnost výskytu tohoto kriticky ohroženého druhu i zde. Doposud je však blatnice skvrnitá na Zlínsku doložena pouze z jediné nevelké lokality poblíž Otrokovic. Kolem rybníčku nachází vhodné podmínky k životu i užovka obojková (Natrix natrix).

Tlumačovská tůňka
Tlumačovská tůňka

Přehled chráněných území Zlínského kraje: http://nature.hyperlink.cz