Domů » Obec » Zajímavosti a tipy » Přírodní památka Kurovický lom

Přírodní památka Kurovický lom

Kurovický lom se nachází na kopci Křemenná, asi 1.5 km jižně od obce Kurovice v jejím katastrálním území. Celková výměra lomu je 15,121 ha. Jako přírodní památka byl vyhlášen 1.4.1999. Stěnový lom byl založen k těžbě jílového vápence, který se zpracovával v tlumačovské cementárně. V současné době je jeho těžba ukončena. Starší vytěžené plochy byly v minulosti částečně zavezeny hlušinou, prostor lomu byl z větší části ponechán přirozenému vývoji. V místech těžby se nacházejí strmé skalní a suťové svahy, lemová část lomu je porostlá lesem. Rozsáhlá prohlubeň vzniklá těžbou se naplnila srážkovou a průsakovou vodou a vzniklo jezírko, ve kterém se vyskytuje řada chráněných druhů obojživelníků: kriticky ohrožený čolek velký, silně ohrožená ropucha zelená, skokan ostronosý, čolek obecný, ropucha obecná a užovka obojková. Významnou část lokality představují plochy charakteru lesostepi s výskytem silně ohrožených plazů – ještěrka obecná a slepýš křehký. Lom je rovněž domovem silně ohrožených brouků – svižníka polního a střevlíka Carrabus scheindleri. Z ptáků zde žije mimo jiné ohrožený ťuhýk obecný a lze spatřit i sluku.

Kurovický lom je rovněž unikátní ekologickou lokalitou, zejména z hlediska přítomnosti hranice mezi útvary jury a křídy, který je dokladem vulkanické činnosti v tomto období (jediná na Moravě), výskytu makrofosílií, zejména aptychů (víčka schránek amonitů) a výskytu řady dalších fosilních druhů mikrofauny a mikroflóry. Severozápadní stěna lomu je jedinečnou sekvencí eolitických sedimentů a fosilních půd zaznamenávajících klimatické podmínky v kvarneru. Celá lokalita Kurovického lomu představuje významný „biologický ostrov“ a je součástí systému ekologické stability.
Více informací na www.kurovicky-lom.cz.
Zajímavé informace o úzkorozchodné železnici, která vedla do lomu, najdete na adrese: www.uzkokolejka.rydel.cz

Kurovický lom
Kurovický lom
Kurovický lom
Historická fotografie lomu (Vlastivěda moravská, rok 1929)
Historická fotografie lomu (Vlastivěda moravská, rok 1929)

Přehled chráněných území Zlínského kraje: http://nature.hyperlink.cz