Kompostéry do rodinných domků zdarma

Obec Tlumačov v současné době uvažuje o záměru získat finanční prostředky z Operačního programu životního prostředí, určené na nákup kompostérů pro své občany. V souvislosti s tímto záměrem obdržíte v následujících dnech do svých schránek dotazník, který bude po odevzdání sloužit k průzkumu zájmu o kompostéry s tím, že zúčastnění občané budou v případě schválené … číst více

Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v ul. Masarykova

S ohledem na skutečnost, že se obec Tlumačov v letech 2014 – 2015 marně pokoušela uspět s podanými žádostmi o dotaci z programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“ a současně s možným vypršením termínu pro zahájení stavby dne 9.1.2016, bylo v průběhu roku 2015 rozhodnuto … číst více

Tlumačov – rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války

Ačkoliv se obec Tlumačov v letech 2013 – 2015 neúspěšně pokoušela žádat o dotaci z programu Ministerstva obrany České republiky „Zachování a obnova historických hodnot“ na akci „Tlumačov – rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války“, přesto byla zástupci tohoto ministerstva na jaře letošního roku vyzvána, zda je schopna a připravena tuto akci zrealizovat. Na základě … číst více

Neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro tlumačovské hasiče

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tlumačov obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1.500,- Kč na výdaje vzniklé a uhrazené v období roku 2015, které slouží k zajištění věcného vybavení neinvestiční povahy. Výše uvedená částka byla použita na pořízení vysokotlakého čističe Kärcher. Toto čistící zařízení bude sloužit ke zvýšení úrovně vybavenosti JSDH Tlumačov.

Dětské hřiště v ul. U Trojice

V souladu s usnesením Rady obce Tlumačov č.R11/06/05/15 ze dne 27.5.2015 a na základě vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu obce Tlumačov pro rok 2015, bylo v lokalitě u křižovatky ulice U Trojice a 6. května vybudováno nové dětské hřiště s herními prvky – lanová pyramida, „nevěže dvě“, trojhrazda, pérák „Uň“ a „Pes“. Současně s herními … číst více

Stavební úpravy ZŠ Tlumačov – nová třída mateřské školy

V souladu s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu obce na rok 2015, bylo koncem června započato se stavebními úpravami dnes již bývalých prostor školní družiny v základní škole v Tlumačově. Akce nesla název „Stavební úpravy pro změnu užívání ze školní družiny na MŠ – ZŠ Tlumačov“. Hlavním cílem této akce bylo rozšíření kapacity MŠ Tlumačov. … číst více

Bezbariérový vstup do budovy obecního úřadu

V návaznosti na dokončenou akci „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“ upozorňujeme občany, že z důvodu zkvalitnění služeb obecního úřadu, byly v rámci realizace výše uvedené akce provedeny stavební úpravy spočívající ve vybudování bezbariérového vstupu do objektu obecního úřadu. Tato stavební úprava vyřešila dlouholetý problém v přístupu imobilním osobám a matkám s kočárky na obecní úřad. … číst více

Renovace pružinových houpaček na dětském hřišti v ul. Sokolská

V návaznosti na alokované finanční prostředky ve schváleném rozpočtu obce Tlumačov pro rok 2015 chceme upozornit návštěvníky dětského hřiště na ul. Sokolská a zejména pak rodiče, kteří s dětmi toto hřiště navštěvují, že v termínu od 15.4.2015 do 15.5.2015, bude prováděna renovace pružinových houpaček společností Eurogame, s.r.o. Zlín. Tyto herní prvky budou pracovníky společnosti Eurogame, … číst více

Úspora energie budovy Obecního úřadu Tlumačov

V návaznosti na schválený rozpočet obce Tlumačov pro rok 2015 a vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR proběhne v termínu od 16.3.2015 do 29.5.2015 realizace stavby „Úspora energie budovy OÚ Tlumačov“ spočívající ve výměně oken, dveří a zateplení budovy obecního úřadu. Hlavním dodavatelem stavby bude … číst více

Odkanalizování obce Tlumačov – 2 roky od kolaudace

Dne 16.11.2013 uplynuly již 2 roky od kolaudace poslední – III. etapy projektu „Odkanalizování obce Tlumačov“. V návaznosti na tuto skutečnost chci tímto článkem opět připomenout všem vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Tlumačov na Moravě zákonnou povinnost vyplývající z § 18 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a … číst více