Zvýšení počtu učeben v Základní škole Tlumačov

V souvislosti se zvýšeným počtem dětí přecházejících z mateřské školy do základní školy a potřebou rozdělení mnohopočetných tříd některých ročníků, byl zahájen proces hledání volných prostor pro kmenové třídy v ZŠ Tlumačov. Zastupitelstvo obce Tlumačov při sestavování rozpočtů na roky 2021 a 2022 rozhodlo o zajištění příslušných finančních prostředků na vybudování 3 tříd, které budou … číst více

Nové parkoviště v ulici Metlov

S ohledem na neustálé řešení problémů s odstavováním vozidel na chodnících v ulici Metlov, zejména za autobusovou zastávkou naproti hřebčince při odbočení ze silnice I/55, bylo z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na předmětné místní komunikaci schváleno zastupitelstvem obce zařadit do rozpočtu na rok 2021 finanční částku na vybudování nového parkoviště v blízkosti uvedené křižovatky. Počátkem roku … číst více

Oprava pískovcových křížů v ul. Machovská a Mánesova

Stejně tak, jako v loňském roce byla do rozpočtu obce Tlumačov na rok 2021 zařazena finanční částka na obnovu sakrálních staveb – křížů, které jsou ve vlastnictví obce. Pro tento rok bylo rozhodnuto o provedení opravy a údržby pískovcového kříže v ul. Machovská a Mánesova. Po kladných zkušenostech z předchozích let byly restaurátorské práce na … číst více

Nové dopravní značení na náměstí Komenského

V souvislosti s nově vybudovaným parkovištěm pro 45 automobilů před tělocvičnou základní školy, zrekonstruovaným chodníkem od pošty k základní škole a stavebními úpravami části komunikace na náměstí Komenského došlo po dohodě mezi zástupci Policie ČR Dopravního inspektorátu Zlín, Městského úřadu Otrokovice, Odbor dopravně-správní a obcí Tlumačov k návrhu řešení, stanovení a následné instalaci nového dopravního … číst více

Zjednosměrnění provozu v ulici Jana Žižky

Na základě stávajících technických parametrů místní komunikace v ul. Jana Žižky, zejména pak její nedostatečné šířky pro obousměrný provoz vozidel, a v loňském roce provedeného dotazníkového šetření mezi vlastníky nemovitostí v této ulici bylo zástupci obce rozhodnuto o zjednosměrnění této komunikace. O vydání rozhodnutí o stanovení trvalého dopravního značení pro jednosměrku byl na podzim 2020 … číst více

Vybudování nového chodníku v ul. Zábraní

Souběžně s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci stávající části chodníku v ul. Zábraní bylo rozhodnuto o nutnosti vybudování nového chodníku v této ulici, a to v úseku od travnatého hřiště až po železniční přejezd v ul. Mánesova s tím, že zde budou vytvořena 2 místa pro přecházení navazující na rekonstruovaný chodník v ul. Zábraní a … číst více

Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní

Koncem ledna letošního roku byl zkolaudován a oficiálně předán do užívání nově rekonstruovaný chodník v části ulice Zábraní. Celá akce však byla započata v průběhu roku 2019, kdy proběhlo zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby s názvem „Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní, Tlumačov“. Vzhledem k tomu, že počátkem února 2020 bylo na obec Tlumačov doručeno … číst více

Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa

Ke konci července 2020 byla zahájena stavba „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa“. V rámci této etapy byly řešeny rekonstrukce a opravy objektů ve vnitřní části hřbitova. Jednalo se o opravu skladu nářadí a WC, rekonstrukci stávajících a vybudování nových chodníků v areálu hřbitova, kompletní výměnu vnitřního veřejného osvětlení a podružného rozvaděče, doplnění vnitřního … číst více