Informace k připravované akci Rekonstrukce ulice U Trojice

Součástí schváleného rozpočtu obce Tlumačov pro letošní rok je realizace investiční akce „Rekonstrukce ulice U Trojice, Tlumačov“. Jejím obsahem je rekonstrukce kanalizačního řadu, komunikace a chodníku v úseku od mateřské školy Klubíčko po křižovatku s ulicemi 6. května a Jana Žižky. Souběžně bude provedena i rekonstrukce veřejného osvětlení.

číst více

Restaurování kříže v lokalitě Slivotín

V průběhu měsíců duben až srpen 2022 byla realizována rozsáhlá oprava pískovcového kříže v lokalitě Slivotín, který je ve vlastnictví obce Tlumačov. Restaurátorský zásah byl proveden na základě uzavřené smlouvy o dílo s paní Leonou Foltýnovou z Ostravy, která pro obec Tlumačov v minulých letech již takovéto práce na opravách pískovcových objektů prováděla.

číst více

Zvýšení počtu učeben v Základní škole Tlumačov

V souvislosti se zvýšeným počtem dětí přecházejících z mateřské školy do základní školy a potřebou rozdělení mnohopočetných tříd některých ročníků, byl zahájen proces hledání volných prostor pro kmenové třídy v ZŠ Tlumačov. Zastupitelstvo obce Tlumačov při sestavování rozpočtů na roky 2021 a 2022 rozhodlo o zajištění příslušných finančních prostředků na vybudování 3 tříd, které budou … číst více

Nové parkoviště v ulici Metlov

S ohledem na neustálé řešení problémů s odstavováním vozidel na chodnících v ulici Metlov, zejména za autobusovou zastávkou naproti hřebčince při odbočení ze silnice I/55, bylo z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na předmětné místní komunikaci schváleno zastupitelstvem obce zařadit do rozpočtu na rok 2021 finanční částku na vybudování nového parkoviště v blízkosti uvedené křižovatky. Počátkem roku … číst více

Oprava pískovcových křížů v ul. Machovská a Mánesova

Stejně tak, jako v loňském roce byla do rozpočtu obce Tlumačov na rok 2021 zařazena finanční částka na obnovu sakrálních staveb – křížů, které jsou ve vlastnictví obce. Pro tento rok bylo rozhodnuto o provedení opravy a údržby pískovcového kříže v ul. Machovská a Mánesova. Po kladných zkušenostech z předchozích let byly restaurátorské práce na … číst více