Biokoridor začíná sloužit svému účelu

V letošním roce je to již 8 let od zahájení výsadby stromů a keřů v biokoridoru označeném jako Regionální biokoridor Tlumačov RBK 1581. Dnes biokoridor díky svému vzrůstu pomalu začíná sloužit svému hlavnímu účelu, pro který byl realizován – k migraci a úkrytu divoké zvěře a ptáků. Pro připomenutí uvádím, že již v roce 2013 schválilo zastupitelstvo … číst více

Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní

Koncem ledna letošního roku byl zkolaudován a oficiálně předán do užívání nově rekonstruovaný chodník v části ulice Zábraní. Celá akce však byla započata v průběhu roku 2019, kdy proběhlo zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby s názvem „Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní, Tlumačov“. Vzhledem k tomu, že počátkem února 2020 bylo na obec Tlumačov doručeno … číst více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov obdržela dotaci ze Zlínského kraje

JSDH obce Tlumačov obdržela počátkem letošního dotaci poskytnutou Fondem Zlínského kraje na základě Programu RP 12-19 „Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“. Finanční prostředky dotace byly použity na opravu automobilové stříkačky LIAZ 101 CAS K25 a na nákup řetězové motorové pily. Celková výše nákladů na opravu stříkačky a nákupu pily činila … číst více

Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní techniky

Na základě rozhodnutí Zastupitelstvem obce Tlumačov ze dne 13.12.2017 o podání žádosti o dotaci ve zveřejněné 2. výzvě MAS Jižní Haná – IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a základní školy a v souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov na rok 2018 byla počátkem letošního roku zahájena příprava na akci „Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov … číst více

Rekonstrukce ulice Sokolská

V souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov bylo počátkem roku 2017 zahájeno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce ulice Sokolská, Tlumačov“ s tím, že samotné stavební povolení pro tuto akci bylo vydáno dne 3.7.2017. Celá stavba obsahuje komplexní rekonstrukci komunikace a chodníku v ul. Sokolská o celkové délce cca 396 m a … číst více

Nové zásahové obleky pro JSDH Tlumačov z dotací Zlínského kraje

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov byla počátkem letošního roku vybavena třemi novými hasičskými zásahovými oděvy. Prostředky na jejich pořízení byly čerpány z dotace poskytnuté Fondem Zlínského kraje na základě Programu RP 12-18 „Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ a částečně také z rozpočtu obce Tlumačov. Tři nové zásahové komplety pro … číst více

Rekonstrukce úseků chodníků na ul. Dolní – schválení „závěrečného vyhodnocení akce“

V červnu roku 2016 rozhodl Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o schválení příspěvku pro obec Tlumačov na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“ v ul. Dolní. Rekonstruován měl být chodník o délce cca 1.020m. Na základě výběrového řízení na zhotovitele akce byla v červenci téhož roku radou obce vybrána společnost SIMOSTAV, … číst více