Domů » Zprávy » Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní techniky

Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní techniky

Na základě rozhodnutí Zastupitelstvem obce Tlumačov ze dne 13.12.2017 o podání žádosti o dotaci ve zveřejněné 2. výzvě MAS Jižní Haná – IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a základní školy a v souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov na rok 2018 byla počátkem letošního roku zahájena příprava na akci „Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní techniky“.

Jednalo se zejména o výběr administrátora projektu, kterým se stala zlínská společnost regiozona s.r.o.. Následně byla, jako zhotovitel akce, na základě výběrového řízení vybrána společnost Z+M Partner, spol. s r.o. Ostrava.
Samotná realizace akce, jejíž součástí jsou pouze drobné stavební úpravy podlah, vodoinstalace a elektroinstalace, které nepodléhají stavebnímu řízení, obsahuje zejména dodávku vybavení učebny požadovaným školním nábytkem a technikou pro 19 žáků a 1 učitele.
Jelikož podaná žádost o dotaci byla úspěšná, bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace. Projekt je u poskytovatele dotace veden pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007988.
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, jako je komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi.
Celková výše uznatelných nákladů projektu činí 1 697 001,- Kč, z čehož výše dotace je 1 612 150,95 Kč. Rozdílová částka ve výši 84 850,05 Kč bude financována z rozpočtu obce.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.