Domů » Zprávy » Rekonstrukce chodníků na ulicích Machovská a Švermova

Rekonstrukce chodníků na ulicích Machovská a Švermova

Na podzim loňského roku byly z rozpočtu obce Tlumačov financovány stavební práce na rekonstrukcích chodníků v ul. Machovská a ul. Švermova. Jednalo se o další z etapy rekonstrukcí chodníků, které jsou z hlediska jejich umístění jedny z nejvíce používaných a z hlediska stáří i nejvíce opotřebovaných.

Původní stav chodníků, jejichž povrch byl tvořen asfaltobetonovou vrstvou, respektive betonovou dlažbou 30 x 30 cm, vykazoval výrazné nedostatky z hlediska stávajících požadavků na výstavbu komunikací pro pěší, tj. zejména mírný nebo žádný příčný a podélný spád, nedostatečné nebo chybějící vodící linie pro slabozraké a bezbariérové provedení pro imobilní občany. Dále to byly i defekty v samotné konstrukci chodníků, jako je zvlněný a popraskaný povrch asfaltobetonu prorůstající trávou, polámaná a nestabilní betonová dlažba, nedostatečně provedené podkladní vrstvy chodníků a v neposlední řadě rozbitá silniční obruba mezi chodníkem a komunikací, která svou výškou nad úrovní vozovky nesplňovala bezpečnostní a technické normy pro jednoznačné oddělení chodníku od komunikace.
Projekčně byl povrch obou chodníků navržen a sjednocen do zámkové dlažby tak, jak byly v minulých letech provedeny i předchozí rekonstruované chodníky v obci.

Oprava chodníku na ul. Machovská o délce asi 130m a šířce 1,50m byla po stavební stránce provedena společností PORR a.s. Praha, závod Morava, se sídlem Tlumačov – Skály za cenu 566.069,- Kč s tím, že další náklady na stavbu, jako je zpracování projektové dokumentace, správní poplatky, zaměření stavby, činily částku ve výši 78.578,- Kč.

Oprava chodníku v ul. Švermova, jejíž stavební část měřila přibližně 561 m se šířkou chodníku 1,65 m byla realizována společností SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno, závod Východní Morava, se sídlem ve Valašském Meziříčí za cenu 3.898.953,- Kč. Finanční částka za zpracování projektové dokumentace a uhrazení správních poplatků činila částku ve výši 169.763,- Kč.
Nedílnou součástí rekonstrukce chodníku v ul. Švermova byla i výměna a doplnění počtu sloupů veřejného osvětlení s instalací nových LED svítidel dle stávajících požadavků na osvětlení komunikací a s ohledem na úsporu nákladů za energie. Současně byly v celé délce, tj. cca 561 m, nahrazeny staré podzemní kabelové rozvody pro napájení veřejného osvětlení rozvody novými.
V rámci rekonstrukce chodníku na ul. Švermova byl vybudován i nový záliv pro umístění sběrného hnízda kontejnerů na tříděný odpad, který se nachází nedaleko křižovatky místních komunikací ul. Zábraní, U Cementárny, U Trojice a Švermova. Na nové stanoviště tak mohly být přemístěny kontejnery na tříděný odpad ze soukromého parkoviště před blízkou prodejnou potravin.

Na závěr stavby obou chodníků byla písemně svolána kolaudační řízení. Tato řízení, která se uskutečnila ve dnech 24.1.2019 a 29.1.2019, vedl zástupce Odboru dopravně – správního, oddělení silničního hospodářství Městského úřadu v Otrokovicích. Jejich výsledkem bylo vydání kolaudačních souhlasů a oficiální možnost kvalitního a bezpečného užívání nově provedených chodníků všemi občany a návštěvníky obce.