Domů » Zprávy » Údržba kulturních památek v obci

Údržba kulturních památek v obci

Od srpna do října letošního roku byly na základě objednávky restaurátorkou paní Pavlou Hradilovou ze Zlína provedeny udržovací a restaurátorské práce na třech nemovitých kulturních památkách ve vlastnictví obce Tlumačov. Jednalo se o sochu sv. Jana Nepomuckého a kříž naproti zemského hřebčince v ulici Dolní a sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v ulici U Trojice.

Tyto památky byly z prostředků obce a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, kterou zprostředkovala obec s rozšířenou působností Odbor školství a kultury Městského úřadu Otrokovice, postupně restaurovány panem Mgr. A. Josefem Petrem již v letech 2009 až 2011.
Ačkoliv se zdá období od posledního restaurátorského zásahu velmi krátké, zhruba 10 let, byl při obhlídce uvedených památek, zejména pak u sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice, zjištěn větší rozsah poškození povětrnostními vlivy než se předpokládalo, a proto bylo nutné některé části opětně opravit a doplnit.
Celkové náklady za provedené práce na všech výše uvedených nemovitých kulturních památkách činily částku ve výši 50.000,- Kč.
Na doporučení paní restaurátorky by následné udržovací práce měly proběhnout nejpozději za 5 let, tj. v roce 2024. Mimo tuto běžnou údržbu chce obec v následujících letech pokračovat v obnově a údržbě dalších sakrálních staveb, které se nacházejí na katastru obce a jsou v jejím majetku. Jedná se zejména o kříže na ul. Mánesova, ul. Machovská a v lokalitě „Slivotín“, pietu a památník osvobození půdy u kostela.