Domů » Zprávy » Stavební úpravy křižovatky před Skaleckým dvorem

Stavební úpravy křižovatky před Skaleckým dvorem

V polovině května letošního roku bylo v souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov na rok 2019 započato s realizací stavebních prací na úpravě místní komunikace v ul. Skály, a to konkrétně v prostoru křižovatky před Skaleckým dvorem.

Jednalo se o vyřešení dlouhodobě neúnosného stavu z pohledu častých defektů na povrchu vozovky, které zejména ovlivňovaly chybějící konstrukční vrstvy, a bezpečnosti dopravy v místě křížení 3 místních a 2 účelových komunikací, jenž zde probíhala někdy až chaoticky kolem zeleného ostrůvku nacházejícího se uprostřed.
Provoz a přehled na křižovatce ohrožoval mimo jiné vzrostlý, ale uvnitř kmene ztrouchnivělý strom, a již řadu let nevyužívané a polorozbořené kamenné nástupiště pro koně.
Bylo proto žádoucí křižovatku uvést po stavebně konstrukční, technické a bezpečnostní stránce do stavu, který by zajišťoval pro veškerou dopravu komfortní a bezpečný provoz dle stanovených pravidel.
Akci s názvem „Stavební úpravy místní komunikace Skály I., Tlumačov“, která obsahovala provedení všech konstrukčních vrstev vozovky v ploše 1.120 m2, byla po stavební stránce realizována společností PORR a.s. Praha, závod Morava, se sídlem Tlumačov – Skály za cenu 3.423.161,- Kč s tím, že další náklady na stavbu, jako je zpracování projektové dokumentace, administrace veřejné zakázky a správní poplatky, činily částku ve výši 103.576,- Kč.
Na závěr stavby byla Odborem dopravně – správním, oddělením silničního hospodářství Městského úřadu v Otrokovicích písemně svolána závěrečná kontrolní prohlídka, jejíž výsledkem bylo vydání kolaudačního souhlasu dne 2.10.2019. Tímto dnem bylo oficiálně povoleno kvalitní a bezpečné užívání nově upravené křižovatky všemi účastníky silničního provozu.