Domů » Zprávy » Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní

Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní

Koncem ledna letošního roku byl zkolaudován a oficiálně předán do užívání nově rekonstruovaný chodník v části ulice Zábraní. Celá akce však byla započata v průběhu roku 2019, kdy proběhlo zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby s názvem „Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní, Tlumačov“.

Vzhledem k tomu, že počátkem února 2020 bylo na obec Tlumačov doručeno písemné oznámení obecně prospěšné společnosti MAS Jižní Haná o.p.s., Hulín o zveřejnění výzvy MAS Jižní Haná v programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR IROP – „Bezpečná dopravní infrastruktura III.“, bylo Zastupitelstvem obce Tlumačov dne 12.2.2020 schváleno podání žádosti o dotaci na předmětnou akci z uvedeného programu.
Obcí předložená žádost o dotaci byla úspěšná a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace. Projekt je u poskytovatele dotace veden pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013925.
Hlavním cílem projektu je vytvoření bezpečných podmínek pro přemísťování osob v obci Tlumačov podél místní komunikace v ulici Zábraní bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů, a to za možnosti využití nemotorové formy dopravy, konkrétně komunikací pro pěší a podporou jejich bezbariérového užívání u osob s omezenou schopností pohybu a orientace a zpřístupnění veřejné dopravy. Zkvalitněním infrastruktury pro pěší tak v konečném důsledku dojde především ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v obci a k využití potenciálu nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil. Cílem projektu je takovým způsobem snížit dopady motorové dopravy na životní prostředí. Konkrétně je dle Programového dokumentu IROP pro období 2014–2020 projekt vázán na specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, aktivitu Bezpečnost. Povolení k ohlášení stavebních úprav bylo vydáno příslušným odborem Městského úřadu Otrokovice dne 12.3.2020.
Na základě výběrového řízení byla v červenci 2020 radou obce vybrána, jako zhotovitel stavby, společnost SMO a.s. Otrokovice. Stavební práce byly uvedenou společností realizovány na základě uzavřené smlouvy o dílo v termínu 1.9.-30.10.2020. Samotná stavba pak obsahovala komplexní rekonstrukci stávajícího chodníku o celkové délce cca 202 m, která spočívala ve výměně podkladních vrstev a provedení nových zpevněných ploch ze zámkové dlažby.
Výstupem projektu je nově zrekonstruovaný úsek pěší komunikace včetně míst pro přecházení, který je vybavený bezpečnostními prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace podél místní komunikace v ul. Zábraní.
Celková výše uznatelných nákladů projektu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace činí 1.089.400,- Kč, z čehož výše dotace je 1.034.930,- Kč. Rozdílová částka ve výši 54.470,- Kč bude financována z rozpočtu obce.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Michal Veselský
ved.odd.výstavby a majetku
OÚ Tlumačov