Domů » Zprávy » Rekonstrukce ulice Sokolská

Rekonstrukce ulice Sokolská

V souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov bylo počátkem roku 2017 zahájeno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce ulice Sokolská, Tlumačov“ s tím, že samotné stavební povolení pro tuto akci bylo vydáno dne 3.7.2017.

Celá stavba obsahuje komplexní rekonstrukci komunikace a chodníku v ul. Sokolská o celkové délce cca 396 m a parkoviště před objektem sokolovny o ploše cca 750 m2. Vzhledem k rozpočtovým nákladům na celou stavbu, které činí částku ve výši 13,5 mil. Kč, bylo rozhodnuto i na základě doporučení Komise stavební, dopravní a rozvoje obce provést v první fázi pouze stavební objekt SO 102 – Chodník.
Na základě výběrového řízení na zhotovitele akce byla v srpnu 2017 radou obce vybrána společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno. Samotné stavební práce pak byly realizovány v termínu od 4.9.2017 do 31.5.2018.
Vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby byla zveřejněna 1. výzva MAS Jižní Haná – IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura I., bylo Zastupitelstvem obce Tlumačov rozhodnuto o podání žádosti o dotaci na předmětnou akci. Podaná žádost byla úspěšná a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace. Projekt je u poskytovatele dotace veden pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007990.
Hlavním cílem projektu je vytvoření bezpečných podmínek pro přemísťování osob v obci Tlumačov podél místní komunikace v ulici Sokolská bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů.
Celková výše uznatelných nákladů projektu činí 1 359 669,83 Kč, z čehož výše dotace je 1 286 319,27 Kč. Rozdílová částka ve výši 73.350,56 Kč bude financována z rozpočtu obce.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.