Domů » Zprávy » Rekonstrukce chodníku v ul. Mánesova

Rekonstrukce chodníku v ul. Mánesova

V souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov bylo počátkem roku 2020 zahájeno zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci „Rekonstrukce chodníku podél silnice III. třídy v obci Tlumačov – ul. Mánesova“ s tím, že stavební povolení pro tuto akci bylo vydáno dne 26.8.2020.

V listopadu 2021 byla zveřejněna 10. výzva MAS Jižní Haná – IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura V. Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 8.12.2021 schválilo podání žádosti o dotaci na předmětnou akci v rámci této výzvy. Podaná žádost byla úspěšná a poskytovatelem bylo rozhodnuto o přidělení dotace na výše uvedenou stavbu. Projekt je u poskytovatele dotace veden pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017120.
Na základě výběrového řízení byla, jako zhotovitel akce, v březnu 2022 radou obce vybrána společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Brno. Stavební práce pak byly realizovány v termínu od 2.5.2022 do 31.7.2022.
Provedení samotné stavby obsahovalo komplexní rekonstrukci dvou úseků chodníků v ul. Mánesova o celkové ploše cca 1.014 m2 s vybudováním 2 míst pro přecházení a s novou částí chodníku komunikačně propojenou na již dříve realizovaný chodník v ul. Zábraní. Předmětem projektu je rekonstrukce chodníků v ulici Mánesova podél komunikace č. III/43826 v obci Tlumačov s cílem maximálně zvýšit bezpečnost osob pohybujících se v řešeném území.
Celková výše nákladů na celou akci činí 3.816.639,52 Kč, z čehož výše dotace je 572.783,12 Kč. Rozdílová částka ve výši 3.243.856,40 Kč bude financována z rozpočtu obce. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.