Domů » Zprávy » Rekonstrukce ulice Sokolská

Rekonstrukce ulice Sokolská

Do rozpočtu pro rok 2021 schválilo Zastupitelstvo obce Tlumačov finanční částku na provedení investiční akce s názvem „Rekonstrukce ulice Sokolská, Tlumačov“. Jejím obsahem byla realizace 2 stavebních objektů, a to objektu SO 101 Komunikace a SO 103 Parkoviště.

Současně zastupitelstvo rozhodlo o podání žádostí o dotaci pro objekt komunikace u Ministerstva pro místní rozvoj ČR a na objekt parkoviště u Státního fondu životního prostředí ČR.
Na základě výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku byl v srpnu 2021 radou obce vybrán zhotovitel stavby, kterým se stala společnost Skanska, a.s. Praha a se kterou byla následně uzavřena smlouva o dílo. Vzhledem k předpokládanému započetí samotné stavby na přelomu roku 2021 a 2022 byla již při zadávacím řízení tato akce rozdělena na 2 etapy. I. etapa, která byla realizovaná v termínu 21.9.-15.12.2021, spočívala v provedení rekonstrukce části předmětné komunikace v úseku cca 200 m od ul. Nádražní po park v ul. Sokolská. II. etapa stavebních prací, tj. rekonstrukce zbývající části komunikace v ul. Sokolská až po ul. Machovskou a stávajícího parkoviště, byla provedena v termínu 1.3.2022 – 30.6.2022.

V průběhu realizace předmětné stavby byla administrátorem žádostí o dotaci společností Regionální rozvojová agentura Východní Moravy s.r.o. Zlín zástupcům obce sdělena zpráva, že obě podané žádosti byly úspěšné a že na uvedené stavební objekty získala obec finanční příspěvky od poskytovatelů dotace v celkové výši 6 663 872,16 Kč, z toho na komunikaci 5 718 632,00 Kč a na parkoviště 945 240,16 Kč. Samotná stavba spočívala v komplexní rekonstrukci stávající asfaltobetonové komunikace o celkové délce 396 m, jejíž obsahem bylo doplnění chybějících podkladních vrstev a provedení nového asfaltobetonového krytu vozovky. Dle projektové dokumentace byla plocha komunikace ve volné části ohraničena žulovými kostkami tak, aby srážková voda mohla volně odtéci do drenážního pásu vytvořeného vně komunikace hrubým kamenivem, a při styku s chodníkem a plochou parkoviště pak nájezdovou silniční obrubou.

V rámci rekonstrukce parkoviště byly jeho nové podkladní vrstvy provedeny na základě požadavků příslušného dotačního programu výhradně z propustných materiálů, jako je drcené kamenivo různých frakcí a vegetační betonová dlažba s distančními prvky tak, aby srážková voda přímo zasakovala pod plochou parkoviště. Celkem bylo pro parkování automobilů nově vytvořeno 27 parkovacích míst, z toho 2 stání jsou určena pro osoby zdravotně postižené.
Náklady celé stavby včetně její přípravy činily částku ve výši téměř 11.080.000, – Kč.
Kolaudační souhlas pro užívání dokončené stavby byl vydán v září 2022.