Domů » Zprávy » Rekonstrukce úseků chodníků na ul. Dolní – schválení „závěrečného vyhodnocení akce“

Rekonstrukce úseků chodníků na ul. Dolní – schválení „závěrečného vyhodnocení akce“

V červnu roku 2016 rozhodl Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o schválení příspěvku pro obec Tlumačov na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“ v ul. Dolní.

Rekonstruován měl být chodník o délce cca 1.020m.
Na základě výběrového řízení na zhotovitele akce byla v červenci téhož roku radou obce vybrána společnost SIMOSTAV, s.r.o. Hodonín.
Stavební práce na rekonstrukci chodníků v ul. Dolní byly realizovány v termínu od 15.8.2016 do 30.11.2016 s tím, že předání stavby proběhlo dne 12.1.2017. Po dokončení díla byl písemně požádán Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství o provedení závěrečné kontrolní prohlídky a následné vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas byl vydán dne 2.8.2017.
Celková hodnota stavby včetně projektové dokumentace, administrace výběrového řízení, stavebního dozoru a dalších činností činila částku ve výši 3.723.374,- Kč. Příspěvek z rozpočtu SFDI byl 2.171.000,- Kč a vlastní prostředky obce Tlumačov pak tvořily částku 1.552.374,- Kč..
Vzhledem k posloupnosti úkonů dle Pravidel pro financování z rozpočtu SFDI bylo nejdříve nutné po ukončení hospodářského roku 2017 provést konečné finanční vypořádání tak, aby akce mohla být jako celek vyhodnocena. Finanční vypořádání bylo na SFDI zasláno elektronickou poštou dne 8.1.2018.
Ihned po tomto kroku byla na adresu SFDI se sídlem v Praze dne 16.1.2018 zaslána písemná žádost o Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA). Tato skutečnost byla naplněna dne 22.3.2018, kdy ředitel SFDI schválil ZVA pro zmiňovanou stavbu. Tímto krokem bylo uzavřeno konečné zúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI a zároveň byla stavba ukončena jako celek.