Domů » Obecní úřad » Archiv » Místní referendum 2009

Místní referendum 2009

Dokumenty k místnímu referendu, Tlumačov dne 6.3.2009

Místní referendum, Tlumačov dne 6.3.2009

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém zasedání dne 17.12.2008 vyhlásilo v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu, v platném znění, místní referendum.

Co to je místní referendum:

 • je to demokratické všeobecné, rovné a přímé rozhodování formou hlasovacího práva o věcech patřících do samostatné působnosti obce.
 • právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce (občan, který dosáhl v den referenda věku nejméně 18 let).

Kdo vyhlásil místní referendum:

 • místní referendum vyhlásilo v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu, v platném znění, Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém zasedání dne 17.12.2008.

Kdy je rozhodnutí v místním referendu platné:

 • účastní-li se hlasování alespoň 35 % oprávněných osob (voličů)

Kdy je rozhodnutí v místním referendu závazné:

 • hlasovala-li pro rozhodnutí nadpoloviční většina oprávněných osob (voličů), které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25% oprávněných osob (voličů) zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Jak se hlasuje v místním referendu:

 • oprávněná osoba (volič) hlasuje osobně.
 • hlasovací lístky s otázkou určenou k rozhodnutí obdrží každá oprávněná osoba v hlasovací místnosti.
 • v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků oprávněná osoba označí hlasovací lístek křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ANO“ nebo „NE“. Takto označený lístek vloží do obálky a tuto vloží před okrskovou komisí do hlasovací schránky.

Jak zní otázka určená k rozhodnutí v místním referendu:

Souhlasíte s tím, aby obec Tlumačov z rozpočtu obce těm vlastníkům pozemků dotčených plánovanou stavbou protipovodňových hrází v katastrálním území Tlumačov na Moravě, jejímž investorem má být Povodí Moravy, s. p., kteří na rozdíl od většiny ostatních vlastníků odmítli v budoucnu prodat dotčené pozemky ve výměře nezbytného trvalého záboru za standardních podmínek, vycházejících z platných oceňovacích předpisů v době podpisu kupní smlouvy, minimálně však za částku 82,78 Kč/m2, zaplatila vyšší kupní cenu za 1m2 dotčených pozemků ve výměře nezbytného trvalého záboru, případně i ve výměře přesahující výměru nezbytného trvalého záboru?

Proč a z jakého důvodu se koná v Tlumačově místní referendum:

 • Obec Tlumačov byla v červenci 1997 zasažena „stoletou“ resp. „tisíciletou“ povodní a od tohoto roku obecní úřad připravuje realizaci protipovodňových hrází, jenž by ochránily zastavěnou část obce, která se nachází v zátopové oblasti. Dle projektové dokumentace by mělo být stavbou sypaných zemních protipovodňových hrází dotčeno 155 pozemků zejména v západní části katastru obce. Od roku 2006 deklaruje Povodí Moravy, s. p. připravenost zafi nancovat přípravné práce a stavbu protipovodňových opatření v Tlumačově, která se předpokládají v částce vyšší jak 80 mil. Kč.
 • Od srpna 2007 probíhá ze strany Povodí Moravy s. p. zajišťování majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným budoucí stavbou protipovodňových hrází s tím, že k termínu 09/2008 bylo prostřednictvím akceptace Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze strany vlastníků pozemků zajištěno cca 84 % budoucí stavbou trvale dotčených pozemků. Ostatní vlastníci (jedná se o 17 vlastníků resp. spoluvlastníků z celkového počtu 150) požadují jinou – vesměs vyšší kupní cenu (150–800 Kč/m2), než byla nabídnuta ze strany Povodí Moravy, s. p. (cena stanovená znaleckým posudkem uhrazená po realizaci a zaměření protipovodňových hrází, minimálně však za cenu 82,78 Kč/m2).
 • V případě, že nebudou majetkoprávně zajištěny pozemky pro stavbu protipovodňových hrází ve stoprocentní míře, nebude moci být vydáno stavební povolení na investiční akci, a tudíž akce nebude v k. ú. Tlumačov zrealizována a fi nanční prostředky alokované s. p. povodí Moravy pro tuto stavbu budou použity v jiných lokalitách.
 • Povodí Moravy požádalo dopisem ze dne 22.9.2008 obec Tlumačov, aby se vložila do problematiky zajišťování pozemků.
 • Zastupitelstvo prostřednictvím místního referenda chce obdržet od občanů mandát, zda má pozemky vykoupit za jiné podmínky – respektive vyšší ceny, než bylo státním podnikem Povodí Moravy zajištěno cca 84 % budoucí stavbou trvale dotčených pozemků a de facto za udržení reálnosti budoucí stavby protipovodňových opatření fi nančně a i morálně poškodit ty vlastníky pozemků, kteří v minulosti (2007–2008) akceptovali podmínky předložené budoucím investorem s. p. Povodí Moravy ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

Kdy a kde se místní referendum uskuteční:

 • 6. března 2009, od 10:00 hod do 20:00 hod
 • Tlumačov
  • okrsek č. 1 – budova Kulturního a informačního střediska, nám. Komenského 170
  • okrsek č. 2 – budova Kulturního klubu, ul. Zábraní 863

Přijďte rozhodnout o věci, která se bezprostředně dotýká tlumačovských občanů – ať to nás osobně, nebo našich přátel, známých… Je to rozhodnutí i pro budoucí generace!

Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

Informační leták I. k referendu 2009 ke stažení (pdf, 522 kB)