Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb. » Výroční zprávy » Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva obce Tlumačov o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací poskytovat zákonem stanovené údaje, předkládá obec Tlumačov tuto Výroční zprávu za rok 2022:

a) počet podaných žádostí o informaci – § 18 odst. 1 písm. a) zákona1
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – § 18 odst. 1 písm. b) zákona0
d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí § 18 odst. 1 písm. c) zákona0
e) sankce za nedodržování tohoto zákona0
f) počet stížností podaných podle § 16a0
g) počet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst. 1 písm. d) zákona0
h) další informace vztahující se k uplatňování zákona0

Za poskytnuté informace nebyl dle sazebníku nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., účtován v roce 2022 žádný poplatek.

Zpracovala:
Ladislava Vránová
V Tlumačově dne: 17.01.2023