Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb. » Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace jsou sestaveny dle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Tlumačov

2. Důvod a způsob založení

Obec Tlumačov jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Ŕídí se při tom zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Základním právním předpisem pro činnost obce je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem je při postupech podle správního řádu a daňového řádu Krajský úřad Zlínského kraje.
Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené Krajský úřad Zlínského kraje.
Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí auditorská společnost.

3. Organizační struktura

Obec Tlumačov je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací

Základní škola Tlumačov

Adresa: Masarykova 63, 763 62 Tlumačov
Telefon: 577 929 040 – ředitelna (fax)
E-mail: skola@zstlumacov.cz
www: https://zs.tlumacov.cz
IČO: 709 886 84
DIČ: 305 709 886 84

Mateřská škola Tlumačov

Adresa: Masarykova 63, 763 62 Tlumačov
Telefon: 577 929 041
E-mail: skolka@mstlumacov.cz
www: https://skolka.tlumacov.cz

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje obce

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Budova obecního úřadu
Nádražní 440
Tlumačov

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny Obecního úřadu Tlumačov

4.4. Telefonní čísla

Telefonní čísla Obecního úřadu Tlumačov

4.5. Adresa internetových stránek

https://www.tlumacov.cz, oficiální internetové stránky obce Tlumačov

4.6. Adresa podatelny

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov

4.7. Elektronická adresa podatelny

4.8. Datová schránka

 • Datová schránka ID: xgybaz2

5. Případné platby lze poukázat (bankovní spojení)

KB Otrokovice, č.ú. 3628661/0100
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.
Platba na pokladně je možná i pomocí bezhotovostního terminálu.

6. IČO

00 28 45 72

7. DIČ

Obec Tlumačov je plátce DPH
DIČ: CZ00284572

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

Obec Tlumačov poskytuje a zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce u budovy obecního úřadu
 • prostřednictvím internetových stránek obce (elektronická úřední deska)
 • hlášením místního rozhlasu, včetně elektronického přepisu hlášení na internetových stránkách
 • na informačních tabulích (u budovy OÚ, vývěsní skříňka v části na Skalách)
 • ve čtvrtletníku obecního úřadu Tlumačovské novinky
 • v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

10. Příjem podání a podnětů

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7) nebo do datové schránky (viz bod 4.8).
Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

11.2. Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Tlumačov stanovuje následující sazebník nákladů za poskytování informací.

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Neuvedeno
(Usnesení o výši úhrad vydaná podle §16a odst.7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.)

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Neuvedeno – v současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.
(Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.)

13.2. Výhradní licence

Neuvedeno – v současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.
(Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.)

14. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Přehled poskytnutých informací

Poskytnuté informace, které se vztahují k zákonu 106/199 Sb.