Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb. » Výroční zprávy » Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva obce Tlumačov o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací poskytovat zákonem stanovené údaje, předkládá obec Tlumačov tuto Výroční zprávu za rok 2021:

a) počet podaných žádostí o informaci – § 18 odst. 1 písm. a) zákona
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
3
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – § 18 odst. 1 písm. b) zákona0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí § 18 odst. 1 písm. c) zákona0
d) sankce za nedodržování tohoto zákona0
e) počet stížností podaných podle § 16a0
f) počet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst. 1 písm. d) zákona0
g) další informace vztahující se k uplatňování zákona0

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.

Pokud jsou podávány ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace, jsou vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou. Tyto žádosti nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není součástí výroční zprávy o poskytnutí informací. Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením místního rozhlasu i jinými způsoby.
Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu i v elektronické podobě na webových stránkách obce.

Za poskytnuté informace nebyl dle sazebníku nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., účtován v roce 2021 žádný poplatek.

Zpracovala:
Ladislava Vránová
V Tlumačově dne: 05.01.2022