Domů » Zprávy » Uskutečnilo se místní referendum, rozhodnuto však není.

Uskutečnilo se místní referendum, rozhodnuto však není.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Tlumačov ze dne 17.12.2008 se uskutečnilo dne 6. března 2009 místní referendum, které bylo vyhlášeno v souvislosti s komplikovaným zajišťováním majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným budoucí stavbou protipovodňových hrází.

Od srpna 2007, kdy bylo ze strany Povodí Moravy poprvé osloveno formou Smlouvy o budoucí kupní smlouvě více jak 150 vlastníků pozemků s žádostí o odkup potřebných výměr – částí pozemků, tak k datu konání místního referenda odmítalo převést pozemky 17 vlastníků, kteří vesměs požadovali vyšší kupní cenu (150 – 800 Kč), nebo vyplacení kupní ceny po podpisu smlouvy, či odprodej celých pozemků (byť budoucí stavbou by byla dotčena jen okrajová část v rozsahu např.10 – 25%).

Občané Tlumačova starší 18 let v místním referendu odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby Obec Tlumačov uhradila z rozpočtu obce zbývající části vlastníků vyšší částku než 82,78 Kč/m2 a případně odkoupila i větší pozemky, než je třeba k výstavbě protipovodňové hráze.

Z celkového počtu 1 981 oprávněné osoby (voliče) se místního referenda zúčastnilo 549 osob, což představuje účast ve výši 27,71 %.
Celkový počet platných hlasů = 542
Na otázku uvedenou na hlasovacím lístku
„Souhlasíte s tím, aby obec Tlumačov z rozpočtu obce těm vlastníkům pozemků dotčených plánovanou stavbou protipovodňových hrází v katastrálním území Tlumačov na Moravě, jejímž investorem má být Povodí Moravy, s. p., kteří na rozdíl od většiny ostatních vlastníků odmítli v budoucnu prodat dotčené pozemky ve výměře nezbytného trvalého záboru za standardních podmínek, vycházejících z platných oceňovacích předpisů v době podpisu kupní smlouvy, minimálně však za částku 82,78 Kč/m2, zaplatila vyšší kupní cenu za 1m2 dotčených pozemků ve výměře nezbytného trvalého záboru, případně i ve výměře přesahující výměru nezbytného trvalého záboru?“
odpovědělo hlasováním:
ANO 335 oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily,
– NE 207 oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily,Vzhledem k tomu, že se hlasování v místním referendu účastnilo jen 27,71 % oprávněných voličů, tak dle § 48 odst.1 zákona č.22/2004 Sb., o místním referendu, v platném znění, je rozhodnutí učiněné v místním referendu neplatné (minimální účast stanovená v zákoně je 35%)!

Občané Tlumačova svou účastí v místním referendu (jeden z nejdemokratičtejších způsobů, jakým lze o něčem rozhodnout) ve skutečnosti prokázali, jaký mají zájem řešit a přímo se podílet na rozhodování o věcech veřejných.

Vzhledem k nízké účasti 27,71% oprávněných osob, což představuje 549 občanů (z celkového počtu 1981 oprávněného voliče), je možno rozhodnutí učiněné hlasováním v místním referendu brát jako průzkum veřejného mínění a může tak mít doporučující charakter pro zastupitelstvo.

Členové zastupitelstva obce na svém zasedání dne 25.3.2009 budou muset rozhodnout dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, zda má Obec Tlumačov pozemky od 17 vlastníků vykoupit za jiné podmínky, respektive vyšší ceny, než bylo státním podnikem Povodí Moravy zajištěno cca 84 % budoucí stavbou trvale dotčených pozemků a de facto tak finančně i morálně poškodit ty vlastníky pozemků, kteří v minulosti (2007 – 2008) akceptovali podmínky předložené budoucím investorem s. p. Povodí Moravy ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

I nadále je osud protipovodňových hrází v rukou těch vlastníků, kteří doposud odmítali odprodat části svých pozemků.

Je nepochybné, že pro výkup pozemků, respektive pro zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným budoucí stavbou protipovodňových hrází, bylo učiněno ze strany Obce Tlumačov maximum možného.
V případě, že Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém březnovém zasedání rozhodne formou usnesení, že obec nebude hradit vyšší ceny, které vesměs požaduje 17 vlastníků pozemků, tak by Povodí Moravy,s.p. (investor díla) měl přistoupit v souladu s § 55 písm. a) zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění, k vyvlastňovacímu řízení za účelem realizace stavby ve veřejném zájmu.(!)Tlumačov, dne 6. března 2009, čas 21.15 hod.