Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb. » Výroční zprávy » Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva obce Tlumačov o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací poskytovat zákonem stanovené údaje, předkládá obec Tlumačov tuto Výroční zprávu za rok 2018:

a) počet podaných žádostí o informaci – § 18 odst. 1 písm. a) zákona
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
3
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – § 18 odst. 1 písm. b) zákona0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí § 18 odst. 1 písm. c) zákona0
d) sankce za nedodržování tohoto zákona0
e) počet stížností podaných podle § 16a0
f) počet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst. 1 písm. d) zákona0
g) další informace vztahující se k uplatňování zákona0

Za poskytnuté informace nebyl dle sazebníku nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., účtován žádný poplatek.

V průběhu roku starosta, místostarosta, zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu poskytli značné množství ústních, telefonických i písemných informací různým institucím i občanům, kteří se obrátili na OÚ i když se ve svých žádostech přímo neodvolávali na zákon č. 106/1999 Sb. O poskytnutí takových žádostí se záznam nepořizuje, nevede žádná evidence a není uplatňován žádný poplatek.

Zpracovala:
Ladislava Vránová
V Tlumačově dne: 10. 1. 2019

Projednáno Radou obce Tlumačov dne 16. 1. 2019.