Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb. » Přehled předpisů

Přehled předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů a informace, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Právní předpisy, podle nichž obec a její orgány jednají a rozhodují, jsou k nahlédnutí na sekretariátu obecního úřadu. Jsou to zejména tyto právní předpisy:

 1. Ústava ČR, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
 2. Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 3. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 5. Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 8. Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů
 9. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 10. Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů
 11. Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 12. Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 13. Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 14. Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
 15. Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 16. Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech úz. rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 17. Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 18. Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
 19. Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon,) ve znění pozdějších předpisů
 20. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 21. Zákon č. 312/2002 Sb. zákon o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 22. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 23. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 24. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 25. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 26. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 27. Zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách
 28. Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 29. Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 30. Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 31. Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referentu a o změně některých zákonů
 32. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 33. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 34. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 35. Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 36. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Všechny uvedené právní předpisy byly publikovány ve Sbírce zákonů ČR.