Rozšíření mateřské školy

V únoru letošního roku provedla Mateřská škola Tlumačov p.o., v návaznosti na projekčně připravované rozšíření mateřské školy, neformální zápis do školního roku 2015 -2016. Toto šetření bylo provedeno také z proto, aby se potvrdila nutnost a potřebnost rozšíření prostor MŠ. Výsledky jsou detailně popsány ve shrnutí, které zpracovala paní ředitelka školky. Oznámení o výsledcích neformálního … číst více

Podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory a transferů

Obec Tlumačov oznamuje spolkům, neziskovým organizacím a klubům, které v obci dlouhodobě aktivně vyvíjejí svou veřejně dostupnou činnost, že již tradičně z rozpočtu obce (schváleného pro rok 2015 dne 11. 2. 2015) podpoří, z § 3421-veřejná finanční podpora a z § 6171-neinvestiční transfery, jejich činnost. K získání finanční podpory je (dle Pravidel pro přidělování transferů … číst více

Provozní doba sběrného dvora – vánoční

V době vánočních a novoročních svátků je upravena provozní doba sběrného dvora obce Tlumačov. SBĚRNÝ DVŮR ZÁBRANÍ 879 PROVOZNÍ DOBA VE VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ SVÁTKY úterý 23. 12. 2014 od 09:00 – do 12:00, od 14:00 – do 16:30 úterý 30. 12 2014 od 09:00 – do 12:00 od 14:00 – do 16:30 25. 12. … číst více

Sběrný dvůr

Od 1. 12. 2014 bude znovuobnoven provoz sběrného dvora v jeho staronových prostorách s přístupem z ulice U Cementárny. Jak již bylo vícekrát avizováno, dojde i ke změnám v chodu tohoto zařízení. . Zásadní změnou je povinnost všech, kteří zde chtějí svůj odpad odložit, při příjezdu či příchodu tento odkládaný odpad zvážit. Následně bude podle … číst více

Dotace tlumačovským hasičům z rozpočtu Zlínského kraje

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tlumačov obdržela v závěru letošního roku účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje. Dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 4 000,- Kč byla poskytnuta na výdaje vzniklé a uhrazené v období roku 2014 na věcné vybavení neinvestiční povahy. Tlumačovští hasiči využili finanční prostředky na nákup nabíjecí svítilny, trojdílného hliníkového žebříku … číst více

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Dne 10. 11. 2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Tlumačov. Na tomto slavnostním zasedání všichni nově zvolení zastupitelé složili zákonný slib a tím na sebe přijali odpovědnost za rozvoj a správu obce. Dalším významným úkolem nového zastupitelstva byla volba představitelů obce. Na funkci starosty obce byl nově zvolen pan Petr Horka počtem … číst více

Vrba na „Náměstíčku“

Dnes 5. 11. 2014 byla pracovníky údržby obce odkácena vrba (Salix madsudana“Tortuosa“), která byla součástí sadových úprav veřejného prostoru u kašny. Ptáte se určitě proč, vždyť byla pěkná a poskytovala příjemný stín v letních měsících. Razantní zásah do sadových úprav na náměstíčku byl vyvolán havarijním stavem stromu, který nastal rozlomením stromu v místě založení koruny … číst více

Regionální biokoridor Tlumačov

Biokoridor je významným segmentem krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje a podporuje migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. V Tlumačově byly koncem měsíce srpna oficiálně zahájeny realizační práce na části Regionálního biokoridoru 1581 Tlumačov na Moravě. Regionální biokoridor 1581 Tlumačov na Moravě Realizovaný tlumačovský biokoridor propojuje „Hrabůvku“ s lesíkem, který je na hranici s katastrálním … číst více

Rozbory sedimentů vodního toku

Povodí Moravy s.p. v současné době zpracovává projektovou dokumentaci na akci „Mojena – odtěžení nánosů“. Odtěžené nánosy mají být rozprostřeny na okolní zemědělské pozemky. Pro splnění zákonných podmínek a prokázání nezávadnosti těchto sedimentů bylo zadáno zpracování analýzy nánosů. Výsledky rozborů – protokol o zkoušce číslo B 7057/2014 je uveden v přílohách protokol o zkoušce strana … číst více

ZPRÁVA O ŘEŠENÍ UMÍSTĚNÍ ROZŠIŘUJÍCÍCH PROSTOR MŠ TLUMAČOV

Dne 23.4. byla usnesením zastupitelstva Z5/24/04/14 pověřena pracovní skupina (dále PS) ve složení Blanka Konečná, Mgr. František Kel, Mgr. Aleš Kouřil, Pavel Baďura a Mgr. Michal Kuňák, Ph.D. do příštího jednání zastupitelstva obce určit konkrétní prostory pro rozšíření MŠ a určit rezervy, které bude reálné v rozpočtu obce využít pro toto rozšíření. Jednání pracovní skupiny … číst více