Domů » Zprávy » ZPRÁVA O ŘEŠENÍ UMÍSTĚNÍ ROZŠIŘUJÍCÍCH PROSTOR MŠ TLUMAČOV

ZPRÁVA O ŘEŠENÍ UMÍSTĚNÍ ROZŠIŘUJÍCÍCH PROSTOR MŠ TLUMAČOV

Dne 23.4. byla usnesením zastupitelstva Z5/24/04/14 pověřena pracovní skupina (dále PS) ve složení Blanka Konečná, Mgr. František Kel, Mgr. Aleš Kouřil, Pavel Baďura a Mgr. Michal Kuňák, Ph.D. do příštího jednání zastupitelstva obce určit konkrétní prostory pro rozšíření MŠ a určit rezervy, které bude reálné v rozpočtu obce využít pro toto rozšíření.

Jednání pracovní skupiny se účastnili také ředitelka MŠ, paní Hana Janoštíková, ředitel ZŠ pan Mgr. Robert Podlas a paní Lenka Řeháková:
Výsledkem práce uvedené PS je zpráva, která je předkládána zastupitelstvu.
Určení prostor:
PS doporučuje pro rozšíření školky využít prostory současné družiny ZŠ. Tato varianta byla předjednána na několika setkáních s ředitelem ZŠ Mgr. Robertem Podlasem, proveditelnost byla konzultována paní Lenkou Řehákovou s Územním pracovištěm Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, jmenovitě s paní Mgr. Ivanou Lukašíkovou, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých a paní Michaelou Kaláčovou, referentkou téhož odboru. Dále byl paní Řehákovou vypracován předběžný návrh stavebních úprav v prostorách družiny ZŠ a určeny přibližné náklady na přestavbu. Nedílnou součástí přestavby je řešení přesunu družiny do nových prostor a na to navazující úpravy prostor aktuálně využívaných DDM Sluníčko. Navazujícím jednáním byla také setkání členů PS s ředitelkou Dětského domu Sluníčko Otrokovice dne 19.6., tj. po uzávěrce tohoto dokumentu.
Dříve předkládaná varianta rozšíření MŠ do prostor současné knihovny v budově KIS Tlumačov byla především při porovnání nákladů na provoz vyhodnocena jako nevýhodná. Aktuálně navrhovaná varianta přihlíží k zachování MŠ ve stejné budově a tím vyplývající jednoduchosti provozních opatření, dále možnosti využití stravování v jídelně ZŠ Tlumačov a následně také v možnosti zpětného využití prostor, bude-li poptávka na umístění děti do MŠ menší, nežli je tomu doposud.
Pro vypracování projektové dokumentace doporučuje PS zahrnutí následujících podkladů:
– plocha nové třídy MŠ musí zajistit umístění 15-17 dětí. Toto číslo vyplývá z dotazníkového šetření, které předcházelo zápisu do MŠ v dubnu 2014. Z aktuálních statistik vyplývá, že i když letos bude neuspokojena poptávka na umístění 5 dětí, v příštím školním roce 2015/2016 bude usilovat o umístění do mateřské školky více než 30 dětí. S přihlédnutím k počtu předškoláků, kteří opustí v inkriminovaném školním roce MŠ, dokáže MŠ v soušasném stavu pokrýt poptávku pouze 17 dětí.
– dle hygienických norem je nutné zajistit pro každých 5 dětí jedno umyvadlo a jeden klozet. Proto k rozšíření prostoru pro soc.zařízení doporučuje PS po předběžném projednání s Mgr. Podlasem využítí 2 stávajících šaten ZŠ, přiléhajících k prostorám nynější družiny. Součástí přestavby bude uzavření tohoto prostoru pro MŠ.
– PD musí zohlednit připomínky hygienické stanice, především světelné podmínky a odhlučnění prostor


Odhad nákladů na zřízení a provoz:
– stavební úpravy prostor současné družiny (celkem 300tis.)
• Demontáž stávající ocelové konstrukce stáv. šaten a bourací práce vč. zapravení (30tis)
• Obezdění prostoru po šatnách a rozdělení prostoru na šatnu pro MŠ (95tis)
• Vybudování soc. zařízení / 3xWC + 3umyvadla příp sprcha včetně rozvodu vody a kanalizace (60tis)
• Akustický obklad – od chodby případně od šaten (100tis)
• Úpravy el. instalace (15tis)
• Rezerva – malování, vícepráce (50tis)

– nutné je také zahrnout náklady na vybavení třídy a šaten (celkem 250tis.) a to především lehátka a lůžkoviny, nábytek, stoly a židle (do třídy i do prostor školní jídelny), hračky a didaktické pomůcky a další.
– vedlejší náklady spojené se stěhováním současné družiny, spojení žákovské knihovny ve staré budově ZŠ a prostor DDM Sluníčka (zrcadlová místnost), její přesun do nářaďovny malé tělocvičny – cca 40tis.
– zpracování PD a stav.řízení – 20tis.
Provozní náklady nově zřízené třídy MŠ lze na základě kvalifikovaného odhadu paní ředitelky Janoštíkové rozdělit na dvě skupiny
– personální – v případě naplnění kapacity 15dětí budou náklady na pedagogický i nepedagogický personál plně kryty z prostředků Zlínského kraje. Dojde k navýšení pracovní síly o 1,38 úvazku ped. pracovníka, a 0,43 nepedagogického pracovníka, což vytvoří 3 nová pracovní místa. Riziko ve financování této oblasti spočívá pouze v případě, kdy by nedošlo k naplnění kapacity 15 míst nově vytvořené třídy. Dle aktuálních normativů pro výpočet mezd lze odhadnout roční schodek při 13 dětech na 20 tis. Kč, při 10 dětech na 85 tis. Kč a při osmi dětech na 132,5 tis. Kč. ve mzdových prostředcích MŠ.
– čistě provozní – přestože jsou nyní prostory využívány družinou ZŠ, lze očekávat nárůst v odběrech vody, plynu i elektrické energie, služeb (telco, zpracování mezd, aj.), spotřebního materiálu pro úklid, výuku apod. Lze jej odhadovat na cca 200tis, ke zpřesnění však dojde až v reálném provozu.

ZÁVĚR
PS doporučuje pro rozšíření prostor MŠ využít současné prostory družiny ZŠ. Pracovní skupina doporučuje při sestavování rozpočtu pro rok 2015 vyčlenit rezervu pro zpracování projektové dokumentace, provedení přestavby a zajištění provozních nákladů.
Vypracování projektové dokumentace pro rozšíření MŠ do prostor soušasné družiny chápe PS jako nutné minimum k vyřešení daného problému. Dojde ke zhodnocení místnosti, její využití lze po opadnutí populační špičky opět přehodnotit. Rozhodnutí o provedení stavebních úprav v letních měsících r. 2015 bude pak v kompetenci nového zastupitelstva obce a bude se opírat o čísla ze zápisu do MŠ.
Zároveň si pracovní skupina uvědomuje, že přesun družiny do jiných prostor ZŠ a s tím spojený přesun zrcadlové místnosti DDM Sluníčko vyžaduje další jednání a stavební úpravy. Při hledání adekvátních řešení však přislibil ředitel ZŠ opět vyvinout maximální úsilí, tak jak tomu bylo při hledání řešení v problematice umístění nových prostor mateřské školky.
Velké poděkování PS vyjadřuje paní Lence Řehákové, která pomohla se zpracováním této zprávy.

za Pracovní skupinu Mgr. Aleš Kouřil