Domů » Zprávy » Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Ustavující zasedání zastupitelstva obce

Dne 10. 11. 2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Tlumačov. Na tomto slavnostním zasedání všichni nově zvolení zastupitelé složili zákonný slib a tím na sebe přijali odpovědnost za rozvoj a správu obce.

Dalším významným úkolem nového zastupitelstva byla volba představitelů obce. Na funkci starosty obce byl nově zvolen pan Petr Horka počtem 13 hlasů a do funkce místostarosty obce byl zvolen pan Mgr. Rajmund Huráň, počtem 14 hlasů.
Nově zvolená Rada obce Tlumačov, která je výkonným orgánem obce mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva bude ve volebním období 2014 – 2018 pracovat ve složení
pan Petr Horka, starosta obce
pan Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce
paní Blanka Konečná, členka rady obce
pan Mgr. František Kel, člen rady obce
pan RNDr. et Ing. Vojtěch Drbal, člen rady obce

Zastupitelstvo obce následně na svém zasedání odsouhlasilo zřízení dvou výborů zastupitelstva. Předsedou finančního výboru byla zastupiteli zvolena paní Růžena Vaňharová a předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Ing. Antonín Jonášek.
Úplný zápis z průběhu jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov i s výsledky jednotlivých hlasování je umístěn na úřední desce obce Tlumačov a také E-desce Obecního úřadu Tlumačov.
Všem nově zvoleným funkcionářům obce přejeme hodně sil, optimismu a chutě do práce na zkvalitňování života v naší obci.