Domů » Zprávy » Podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory a transferů

Podávání žádostí pro přidělování veřejné finanční podpory a transferů

Obec Tlumačov oznamuje spolkům, neziskovým organizacím a klubům, které v obci dlouhodobě aktivně vyvíjejí svou veřejně dostupnou činnost, že již tradičně z rozpočtu obce (schváleného pro rok 2015 dne 11. 2. 2015) podpoří, z § 3421-veřejná finanční podpora a z § 6171-neinvestiční transfery, jejich činnost.

K získání finanční podpory je (dle Pravidel pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov, chválených usnesením ZO Z11/26/09/14) nutné podat na OÚ „Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost“ v souladu s těmito Pravidly. Výklad a diskuse k podání „Žádostí“ se uskutečnil na obecním úřadě dne 18. 2. 2015 za účasti 14 zástupců spolků a organizací. K podání žádosti je nutné přiložit Výroční zprávu a zaregistrovat podporované akce v Kalendáři akcí na KIS u vedoucí KIS paní R. Nelešovské.
Žádosti podávejte v termínu od 23.února 2015 do 10. března 2015 na obecní úřad, sekretariát starosty.
O výši podpory a možnosti čerpání finančních prostředků budete informováni písemně do konce měsíce března 2015. Celé znění Pravidel naleznete pod tímto úvodníkem nebo ke stažení na stránce www.tlumacov.cz/ou/dokumenty_index.php .
Tiskopisy formulářů k podání žádostí naleznete v sekci obecní úřad – Formuláře ke stažení – www.tlumacov.cz/ou/formulare.php
20. 2. 2015
Mgr. R. Huráň
místostarosta

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu


Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14
Platnost od 1. 10. 2014


Úvodní ustanovení

Tato pravidla stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Tlumačov za účelem podpory rozvoje činnosti práce s dětmi a mládeží nekomerčního, neziskového charakteru.
Článek 1
Právní podklad

Těmito pravidly nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené obecně závaznými předpisy (zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon o účetnictví, občanský zákoník).

Článek 2
Rozsah působnosti

Tato pravidla jsou závazná pro všechny žadatele o finanční podporu a zaměstnance obecního úřadu, kteří se podílí na zpracování podaných žádostí. Pravidla jsou závazná taktéž pro členy rady obce, kteří rozhodují o přidělení finančních prostředků.

Článek 3
Vymezení pojmů

3.1. Sportovní organizace
Činností sportovních organizací se rozumí zejména pravidelná činnost členů a účast na akcích v rámci organizovaných soutěží, organizovaných a řízených sportovními svazy jak na okresní úrovni či vyšší.

3.2. Dětské a mládežnické organizace
Činností dětských a mládežnických organizací se rozumí zejména taková činnost, která přispívá k zabezpečení volnočasových aktivit dětí a mládeže na území obce Tlumačov.

Článek 4
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace

4.1 Finanční prostředky jsou poskytovány z rozpočtu obce. Celková výše přerozdělovaných prostředků je stanovena schváleným rozpočtem obce Tlumačov.
4.2 Finanční prostředky jsou poskytovány mládežnickým, tělovýchovným a zájmovým organizacím, které prokáží celoroční činnost s dětmi a mládeží v této organizaci sdružené
4.3 Finanční prostředky jsou přísně účelové, tj. na konkrétní akci, nebo činnost. Poskytnuté finanční prostředky mohou být použity pouze na podporu činnosti mládeže.
4.4 Organizace musí s mládeží pracovat v obci a musí sdružovat minimálně 10 % členů z řad dětí a mládeže s trvalým bydlištěm v obci Tlumačov.
4.5 Činnost organizace a jí realizované aktivity nesmí být komerční povahy se zaměřením na tvorbu zisku.
4.6 Výši finančních prostředků schvaluje Rada obce Tlumačov na základě podané žádosti.

Článek 5
Použití finančních prostředků

5.1. Příspěvek na podporu činnosti
– náklady za nájemné z pravidelné činnosti
– náklady za energie (přímé náklady na provoz vlastních činností)
– materiálně technické zabezpečení vlastní činnosti (pouze neinvestičního charakteru)
– propagace činnosti vedoucí k rozšíření členské základny
5.2. Příspěvek na podporu akce
– příspěvek na vydání propagačních materiálů
– pronájem prostor potřebných k zajištění akce
– vydání publikace k akci
– příspěvek na technické zabezpečení akce
– příspěvek na zajištění cen pro soutěže
– příspěvek na dopravu
– příspěvek na letní tábory
– příspěvek na pitný režim účastníků akce
5.3. Příspěvek nelze použít
– na úhradu pohoštění, alkoholických a tabákových výrobků
– na dary
– na úhradu odměn, mezd a platů členů a funkcionářů žadatele
– na pořízení investičního majetku
– na úhradu leasingu
– na úhradu cestovních nákladů nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce.

Článek 6
Žadatelé o příspěvek

6.1. O příspěvek na činnost či akci mohou žádat fyzické a právnické osoby, které svou činnost vyvíjejí na území obce Tlumačov a pracují s mládeží, nebo jejich projekt je zaměřen na práci s mládeží.
6.2. O příspěvek na akci mohou žádat fyzické a právnické osoby se sídlem na území ČR, jejichž projekt je zaměřen na sociálně patologické chování a je organizován na území obce Tlumačov.

Článek 7
Podání žádosti

7.1. Žádosti o příspěvek na činnost či akci je nutné podat v termínu do 15. února běžného kalendářního roku, ve kterém má být příspěvek poskytnut.
7.2. Žádost musí být podána na předepsaném tiskopisu, který je přílohou Pravidel.

K podávané žádosti na činnost žadatel doloží následující přílohy:
A) při prvním podání žádosti
kopii registrace žadatele
kopie živnostenského listu – úplný název organizace, která o příspěvek žádá
kopie stanov nebo statutu organizace
seznam všech členů s uvedením adresy a roku narození
výroční zprávu za předešlý kalendářní rok, která charakterizuje dosavadní činnost, nejpozději do 31. 3.
u žádosti o příspěvek na akci předpokládaný počet účastníků akce z řad mládeže
kontaktní údaje osoby oprávněné jednat za organizaci
kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu
čestné prohlášení, že žadatel má vyrovnané závazky vůči poskytovateli příspěvku a vůči státu
B) při opětovném podání žádostí dokládá pouze
výroční zprávu za uplynulý rok nejpozději do 31. 3.
seznam všech členů s uvedením adresy a roku narození
7. 4 Žádosti se podávají písemně, poštou nebo osobně na sekretariát starosty obce na adrese Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov.
7.5 Ekonomické oddělení následně provede
– kontrolu úplnosti žádosti o příspěvek včetně povinných příloh a ověří jejich správnost dle veřejně přístupných registrů;
– zajistí informace o zkušenostech s žadatelem z předchozích let
– zkompletuje žádosti k projednání v radě obce
– zodpovídá za vedení evidence žádostí postoupených k vyřízení do rady obce
– zodpovídá za vedení evidence smluv o poskytnutí příspěvku
– význam akce (místní, regionální mezinárodní)
– hospodárnost projektu (podíl spolufinancování, využití jiných dotačních titulů)
– propagace obce.

Článek 8
Poskytnutí příspěvku

8.1. O poskytnutí příspěvku rozhoduje Rada obce Tlumačov
8.2. Žádosti o příspěvky musí být radě obce předloženy k projednání nejpozději do 30. 4. daného kalendářního roku
8.3. Oznámení o rozhodnutí rady zasílá žadateli ekonomické oddělení v termínu do 10 dnů od projednání v radě obce.
8.4. Žadatel se na základě oznámení dostaví na Obecní úřad Tlumačov k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Článek 9
Vyúčtování příspěvku

9.1. Celkové vyúčtování poskytnutého příspěvku na činnost či konkrétní akci je žadatel povinen provést v termínu do 30. 11. daného kalendářního roku.
9.2. Vyúčtování se podává pouze osobně na adrese Obecní úřad Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov (ekonomické oddělení).

Článek 10
Závěrečná ustanovení

10.1 Na přidělení příspěvku není právní nárok.
10.2 Žadatel nemá právo požadovat po rozhodovacím orgánu zdůvodnění krácení či
zamítnutí přidělení příspěvku.
10.3 Žadatel o příspěvek odpovídá za pravdivost údajů uvedených v žádosti o příspěvek. Při zjištění nepravdivých či zkreslených údajů bude žádost o příspěvek z projednávání vyřazena.
10.4 Těmito Pravidly se ruší „Podmínky obce Tlumačov pro přidělování finančních prostředků na činnost v oblasti sportu a zájmové činnosti“ schválené Zastupitelstvem obce Tlumačov dne 23. 4. 2003 a doplněné usnesením Rady obce Tlumačov dne 19. 1. 2005 a dále ruší „ Podmínky obce Tlumačov pro přidělování prostředků z rozpočtu obce (paragraf 3419) na jednorázové akce pro mládež mladší 18 let v oblasti sportovní, zájmové, společenské a kulturní“ schválené Radou obce Tlumačov dne 26. 3. 2003 a doplněno usnesením Rady obce Tlumačov ze dne 19. 1. 2005 .


Tato pravidla vstupují v platnost dne 1. 10. 2014V Tlumačově dne ………….Ing. Antonín Jonášek Ing. Jan Rýdel
starosta obce místostarosta obcePříloha číslo 1.
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST

Žadatel: ……………………………………………………………………………………….
(přesný název fyzické/právnické osoby dle výpisu z obchodního rejstříku, ŽL, apod.)

Sídlo(úplná adresa):……………………………………………………………………………

Právní forma žadatele………………………………………………………………………..
(občanské sdružení, nadace, sportovní klub apod.)

Statutární zástupce:………………………………………………………………………….
(dle společenské smlouvy, stanov apod.)

IČO…………………………………….DIČ…………………………………………………

Peněžní ústav………………………………….č. účtu………………………………………..

Charakteristika činnosti…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Příspěvek je požadován na (vymezte přesně okruh činnosti)
…………………………………………………………………………………………………
Počet členů celkem:……………………………………………………………………………
Děti do 15-ti let…………………………Mládež nad 15 let…………………………………..

Do závorky uveďte počty členů s trvalým bydlištěm v Tlumačově.


Výdaje a příjmy v předcházejícím roce ……
Výdaje dle druhů
(nájemné, energie, startovné apod.) Vlastní příjmy dle druhů
(členské příspěvky, startovné apod.) Příjmy z jiných zdrojů
(sponzorské dary, dotace apod)
CELKEM CELKEM CELKEM

Předpoklad výdajů a příjmů v daném roce ………..
Výdaje dle druhů
(nájemné, energie, startovné apod.) Vlastní příjmy dle druhů
(členské příspěvky, startovné, apod.) Příjmy z jiných zdrojů
(sponzorské dary, dotace)


CELKEM CELKEM CELKEM

Aktuální výše členských příspěvků/os. v členění:
Děti do 15 let…………………mládež nad 15 let………………….dospělí…………………..

TÍMTO ŽÁDÁME O PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI………………………………Kč

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé.

Zpracoval:…………………………………. Podpis:……………………………………….

Datum zpracování…………………………..
K této žádosti je třeba přiložit – kopie registrace žadatele (právnická osoba)
– kopie živnostenského listu (podnikající fyzická osoba)
– kopie stanov nebo statutu žadatele
– seznam členů s uvedením adresy a roku narození
– nejpozději do 31. 3. předložit výroční zprávu za předešlý rok
– u žádosti o příspěvek na akci předpokládaný počet účastníků akce z řad dětí a mládeže
– kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu

Tato žádost musí být doručena nejpozději do 15. února daného roku na adresu:

Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov


Čestné prohlášení

Prohlašuji, že žadatel má vyrovnané závazky vůči poskytovateli příspěvku i vůči státu.

V Tlumačově…………………………. ………………………………
podpis oprávněné osoby