Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb. » Výroční zprávy » Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva obce Tlumačov o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

Obec Tlumačov zveřejňuje na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tuto výroční zprávu za rok 2016:

a) Počet podaných žádostí o informaci – § 18 odst. 1 písm. a) zákona4
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – § 18 odst. 1 písm. b) zákona0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí § 18 odst. 1 písm. c) zákona0
d) Sankce za nedodržování tohoto zákona0
e) Počet stížností podaných podle § 16a0
f) Počet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst. 1 písm. d) zákona0
g) Další informace vztahující se k uplatňování zákona0

Za poskytnuté informace nebyl dle sazebníku nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle z.č. 106/1999 Sb., účtován žádný poplatek.

V průběhu roku jsou běžně vyřizovány desítky žádostí podaných ústně, telefonicky, e-mailem, nebo osobní návštěvou úřadu. Starosta, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu takové informace vyřizovali průběžně, v rámci svých působností a pravomocí. O poskytnutí takových žádostí se záznam nepořizuje, nevede žádná evidence a není uplatňován žádný poplatek.

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky, hlášením místního rozhlasu, na webových stránkách obce a ve čtvrtletníku Tlumačovských novinek.

Zpracovala:
Ladislava Vránová
V Tlumačově dne: 6. 1. 2017