Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace dle Zák. 106/1999 Sb. » Výroční zprávy » Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva obce Tlumačov o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

Obec Tlumačov zveřejňuje na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tuto výroční zprávu za rok 2015:

Počet podaných žádostí o informaci – § 18 odst. 1 písm. a) zákona2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – § 18 odst. 1 písm. b) zákona0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí § 18 odst. 1 písm. c) zákona0
Sankce za nedodržování tohoto zákona0
Počet stížností podaných podle § 16a0
Počet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst. 1 písm. d) zákona0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona0

Za poskytnuté informace nebyl dle sazebníku nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací, dle z.č. 106/1999 Sb. účtován žádný poplatek.

1 žádost vyřizovalo oddělení životního prostředí, údržby a služeb, 1 žádost oddělení sociálně-správní ve spolupráci s oddělením ekonomickým.

Každoročně jsou běžně vyřizovány desítky žádosti podaných ústně, telefonicky, e-mailem nebo osobní návštěvou. Takové žádosti o informace vyřizovali zaměstnanci obce průběžně, v rámci svých působností a pravomocí. O poskytnutí takových žádosti se záznam nepořizuje, nevede žádná evidence a není uplatňován žádný poplatek.

Kromě poskytovaných informací v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obec zveřejňuje informace o své činnosti prostřednictvím kamenné a elektronické úřední desky, čtvrtletníku Tlumačovských novinek a na svých internetových stránkách na adrese: www.tlumacov.cz. Dále pak jsou informace občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, hlášením místního rozhlasu.

Zpracovala:
Ladislava Vránová
V Tlumačově dne: 19.01.2016