Domů » Zprávy » První část revitalizace parku náměstí Komenského byla dokončena

První část revitalizace parku náměstí Komenského byla dokončena

V polovině června letošního roku byla zahájena další z investičních akcí obce pod názvem „Revitalizace parku náměstí Komenského, Tlumačov“. Tato akce bezprostředně navázala na již prováděná díla „Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov“ a „Oprava chodníku na ul. Kvasická, Tlumačov“. Jako zhotovitel byla při společném výběrovém řízení na všechny tři akce vybrána společnost PORR a.s. Praha, závod Morava, se sídlem na Skalách.

V rámci této stavby byly z kompletního projektu „Revitalizace parku náměstí Komenského, Tlumačov“ realizovány vybrané stavební objekty, a to stavební objekt SO 101 Rekonstrukce chodníku od č.p.61 po č.p.55, SO 102 Rekonstrukce komunikace „A“ a SO 103 Parkoviště u základní školy.

U objektu SO 101 se jednalo rekonstrukci stávajícího chodníku od pošty po rodinný dům č.p.55 s provedením místa pro přecházení k prostranství před základní školou. Nový chodník ze zámkové dlažby o proměnné šířce 1,5 – 2 m a délce 125 m nahradil stávající a z pohledu bezpečnosti nevyhovující chodník z betonových dlaždic 30x30cm a asfaltového povrchu, jehož přibližná polovina nebyla vůbec stavebně oddělena od přiléhající místní komunikace. Stavební objekt SO 102 obsahoval rekonstrukci části místní komunikace na náměstí Komenského od parkoviště vedle KIS po úroveň vjezdu k základní škole. Vybudováním navazujícího stavebního objektu SO 103 je před tělocvičnou základní školy zajištěno parkování pro 45 automobilů, z toho jsou 3 stání vyhrazena pro osoby se zdravotním postižením. Samotná plocha parkoviště je provedena ze zámkové dlažby a všechny ostatní pojížděné plochy jsou z asfaltobetonu. Dále byly v rámci tohoto objektu realizovány nové chodníky pro přístup ke školce a základní škole.

Za uvedené stavební práce byla z rozpočtu obce zaplacena zhotoviteli celková cena 5.387.014,38 Kč. Ostatní náklady spojené se stavbou, jako je zpracování projektové dokumentace, hlukové studie, inženýrská činnost, správní poplatky, administrace výběrového řízení, zajištění technického dozoru stavby, činnost koordinátora BOZP, zpracování projektu dopravního značení včetně vyřízení povolení, dodávky a montáže dopravního značení a vybudování veřejného osvětlení u parkoviště ZŠ činily částku ve výši 581.028,49 Kč.

Na základě požadavků společnosti E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, jako správce distribuční soustavy VN a NN, bylo nedílnou součástí výše uvedené stavby provedení přeložek stávajícího vedení zemních kabelů NN mimo nově budované plochy komunikací a parkoviště, které nebudou pojížděné dopravními prostředky. Tato vyvolaná investice vyšla obecní rozpočet na částku 332.478,16 Kč.

Na závěr celé stavby byla speciálním stavebním úřadem, Odbor dopravně – správní, oddělení silničního hospodářství Městského úřadu v Otrokovicích vykonána závěrečná prohlídka s tím, že dne 21.10.2020 byl vydán kolaudační souhlas pro její řádné a bezpečné užívání.

Michal Veselský
ved.odd.výstavby a majetku OÚ Tlumačov