Domů » Zprávy » Oprava silnice II/367 a chodníků na ul. Kvasická

Oprava silnice II/367 a chodníků na ul. Kvasická

Po třech letech příprav a odkládání z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně Ředitelství silnic Zlínského kraje byla v červnu letošního roku ve spolupráci s uvedenou organizací zahájena stavba „Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov“.

Jednalo se o opravu části uvedené komunikace na ul. Kvasická v úseku od hlavní křižovatky se silnicí I/55 za úroveň druhého sjezdu na náměstí Komenského za autobusovou zastávkou v celkové délce 195 m.
Samotná stavba obsahovala výměnu silničních obrub, úpravu napojení místních komunikací z náměstí Komenského a sjezdu od parkoviště u domu služeb včetně přilehajících částí chodníků a vybudování nového místa pro přecházení přes ulici Kvasická od domu služeb k poště, kde tato část byla financována ze schváleného rozpočtu obce Tlumačov pro rok 2020. Dále bylo provedeno frézování stávajícího živičného krytu komunikace, doplnění chybějících uličních vpustí pro odvod dešťové vody z komunikace a pokládka nové obrusné asfaltobetonové vrstvy, které financovalo Ředitelství silnic Zlínského kraje. V rámci realizace těchto oprav došlo ke sjednocení průjezdné šířky komunikace na 7 m.

Ještě v přípravné fázi výše uvedené akce bylo rozhodnuto o realizaci souběžné stavby s názvem „Oprava chodníku na ul. Kvasická, Tlumačov“. Jednalo se o 2 úseky chodníků, které nebyly v uplynulých letech rekonstruovány, a to o úsek od objektu společnosti PSÍ Hubík po sjezd k domu služeb a od rodinného domu č.p.25 až po objekt autoservisu Ředina o celkové délce 146 m.

Oprava předmětných částí chodníků spočívala zejména ve výměně původních částí z betonových dlaždic o rozměru 30x30cm a asfaltového povrchu za nový povrch ze zámkové dlažby včetně doplnění kompletní skladby podkladních vrstev, které zde chyběly, a podchycení dešťových svodů z rodinných domů s jejich napojením na kanalizační síť. Nové chodníky mají jednotnou šířku 2 m.

Stavební práce na obou stavbách byly provedeny společností PORR a.s. Praha, závod Morava, se sídlem na Skalách. Stavební část financovaná z rozpočtu obce byla zhotovitelem vybudována za celkovou cenu 2.569.252,29 Kč. Dále byla z rozpočtu obce za zpracováním projektové dokumentace, administrací výběrového řízení, zajištění technického dozoru stavby, činnosti koordinátora BOZP, geometrického zaměření a dodávky a montáže dopravního značení vynaložena částka ve výši 177.664,22 Kč.
Po dokončení obou staveb byla speciálním stavebním úřadem, Odbor dopravně – správní, oddělení silničního hospodářství Městského úřadu v Otrokovicích provedena závěrečná prohlídka. V návaznosti na tuto prohlídku pak byly na obě akce dne 23.10.2020 vydány kolaudační souhlasy tak, aby mohly být řádně užívány.

Michal Veselský
ved.odd.výstavby a majetku OÚ Tlumačov