Domů » Zprávy » Nové parkoviště na ulici Sportovní

Nové parkoviště na ulici Sportovní

S ohledem na zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na místní komunikaci v ul. Sportovní, zejména k technickým parametrům komunikace a podmínkám při parkování vozidel v její části od křižovatky se silnicí II/367 ul. Kvasická směrem k fotbalovému hřišti, a s odkazem na schválený dokument „Studie dopravy v obci Tlumačov“ rozhodlo zastupitelstvo v roce 2017 obce o vybudování nového parkoviště v místě od stávající zástavby rodinných domů vpravo po místo, kde v minulosti stál objekt provizorního ubytování č.p.209, tzv. „likusák“, dříve před povodní objekt domu dětí a mládeže známý jako „tesko barák“.

V tomto roce bylo započato i s přípravou projektové dokumentace pro územní řízení a dále pro stavební povolení s tím, že územní rozhodnutí bylo vydáno stavebním úřadem dne 26.9.2017 a stavební povolení silničním správním úřadem v Otrokovicích dne 27.2.2018.
V souvislosti s předpokladem vydání stavebního povolení byla do rozpočtu obce Tlumačov na rok 2018 zahrnuta i částka ve výši 500 tis.Kč na vybudování parkovací plochy v uvedené lokalitě.
Dne 12.3.2018 byla proto v souladu se zákonem a směrnicí obce zveřejněna výzva k podání nabídek na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Parkovací stání v ulici Sportovní, Tlumačov“. Výsledkem výběrového řízení bylo vypracování protokolu o posouzení a hodnocení nabídek s návrhem na výběr zhotovitele, který byl předložen ke schválení na zasedání Rady obce Tlumačov dne 11.4.2018.
Jako zhotovitel stavby byla pro výše uvedenou zakázku vybrána společnost PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice s pobočkou PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov.
Realizace stavby dle smlouvy o dílo probíhala v termínu od 2.5. – 15.6.2018. Stavba byla dokončena a předána ve smluveném termínu.
Celkové náklady na realizaci díla zahrnující zpracování projektové dokumentace, správní poplatky a stavbu činily částku ve výši téměř 672.340,- Kč, z čehož samotná hodnota stavebních prácí byla 598.764,- Kč.
Závěrem lze konstatovat, že odstavování vozidel na nově vybudované parkovací ploše, by mělo přispět k bezproblémovému provozu na místní komunikaci v ul. Sportovní v uvedené lokalitě.