Domů » Zprávy » Oprava oplocení a zpevněných ploch kolem Klubu obce na Zábraní

Oprava oplocení a zpevněných ploch kolem Klubu obce na Zábraní

Do rozpočtu obce Tlumačov na rok 2018 byla mimo jiné zahrnuta i finanční částka na provedení opravy oplocení a zpevněných ploch kolem Klubu obce na Zábraní.

Hlavním účelem této akce bylo nahrazení starého a časem poškozeného oplocení z bílých cihel novým oplocením z pohledových betonových tvárnic, nahrazení plochy z litého a „hrbatého“ asfaltu plochou ze zámkové dlažby a provedení úprav vstupu do objektu klubu rozšířením schodiště o jeden schodišťový stupeň.
Na základě tohoto záměru byly poptány dvě regionální firmy k podání cenové nabídky. Výsledkem poptávky byla vypracovaná zpráva s návrhem na výběr zhotovitele, která byla předložena ke schválení na mimořádné zasedání Rady obce Tlumačov dne 19.4.2018.
Jako zhotovitel stavby byla pro výše uvedenou zakázku vybrána společnost KVARCIT STAV s.r.o., se sídlem U Hřiště 413, Zborovice.
Samotná realizace stavby dle podepsané smlouvy o dílo probíhala v termínu od 2.5. – 31.5.2018. Proto po dobu provádění stavebních prací musely být v uvedeném objektu veškeré aktivity přerušeny. Stavba byla dokončena ve smluveném termínu s tím, že předání stavby proběhlo dne 6.6.2018.
Celková cena realizovaného díla činila částku téměř 550.000,- Kč.
Realizovaná oprava přispěla ke zlepšení komfortu při užívání objektu, zejména z pohledu občanů a hostů, kteří jsou návštěvníky kulturních akcí nebo budovu přímo využívají v rámci akcí soukromých.