Domů » Zprávy » Aktuálně ze zastupitelstva

Aktuálně ze zastupitelstva

Ve středu 7. května 2008 se konalo 13.řádné zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov (v průběhu současného volebního období), které v rámci daného programu schválilo a přijalo 10 usnesení.

Standardně v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, významný okruh projednávaných bodů představovaly majetkoprávní transakce v podobě schválení záměrů odprodat části pozemků, či vlastní schvalovací akt prodeje pozemků ve vlastnictví obce.

Jako hlavní bod zasedání lze považovat projednávanou problematiku stavebně technického stavu a možného budoucího využívání objektu sokolovny, která je sice ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Tlumačov, ale z důvodu využívání obou sálu pro kulturně sportovní akce patří mezi strategické objekty v obci. Po dlouhodobém jednání s vlastníky objektu ve smyslu zajištění financí na nutné stavebně technické úpravy (bezbariérový přístup, eliminace tepelných ztrát objektu = fasáda + okna, podium,…) zastupitelstvo obce schválilo přijetí daru – budovy č.p. 401 se stavební parcelou č. 571 o výměře 693 m2 a přilehlých pozemků p. č. 1448/1 o výměře 466 m2 k. ú. Tlumačov od Tělocvičné jednoty Sokol Tlumačov do majetku obce. Tato transakce je základním kritériem pro předkládání žádostí o dotace ze strany obce a následné případné schválení financování ať z dostupných strukturálních fondů EU, či národních dotací.


Dále bylo zastupitelstvo informováno a bylo na zasedání projednáno:

1) aktuální stav k datu 30.4.2008 ve věci zajišťování majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným budoucí stavbou protipovodňových hrází:
– celkový počet dotčených pozemků = 153
z toho:
– počet pozemků, kde jsou zajištěny majetkoprávní vztahy akceptací budoucích kupních smluv nebo se jedná o pozemky ve správě státních organizací = 124 pozemků
– dědická řízení u 7 pozemků
– námitky vlastníků u 17 pozemků
– bez stanoviska vlastníků u 5 pozemků.

2) předložení žádosti o financování ze strukturálních fondů EU – Regionálního operačního programu, oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova, podoblast 2.3.2 Sociální infrastruktura na projekt Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy.
Dle zveřejněných informací na www.nuts2strednimorava.cz byl v této podoblasti zaznamenán přetlak projektů – na Úřadě Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava bylo odevzdáno 145 projektů za bezmála dvě miliardy korun. V celkovém souhrnu poptávka na venkově přibližně osmkrát převýšila finanční alokaci stanovenou výzvou, jejíž předpokládaná výše byla stanovena na 250 milionů korun.

3) svolání prvního kontrolního dne v rámci investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov – 1.etapa.