Domů » Zprávy » Aktuálně ze zasedání rady obce

Aktuálně ze zasedání rady obce

Ve středu 21. května se konalo řádné zasedání Rady obce Tlumačov, na kterém bylo projednáno 18 bodů schváleného programu jednání.

Z přijatých usnesení vybírám v rámci aktuálního zpravodajství dvě níže uvedené :

– Rada obce schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2616/1 – ost. plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě, který je graficky specifikovaný v příloze, občanskému sdružení pro záchranu a zachování kulturního dědictví „Pro Patria Moravia“ se sídlem Cihelna 551, 768 21 Kvasice, zastoupenou panem Petrem Klapilem, předsedou občanského sdružení za podmínek stanovených v záměru – viz usnesení č. R9/16/4/08 ze dne 16. 4. 2008.
Občanské sdružení Pro Patria Moravia má záměr zrestaurovat pískovcový kříž, který byl umístěn při silnici na Kvasice ve vzdálenosti přibližně 300 m od Tlumačova. Vzhledem ke skutečnosti, že původní umístění kříže bylo na pozemku Ředitelství silnic Zlínského kraje a komunikace Tlumačov – Kvasice byla v období 2006-07 doplněna o oboustranné otevřené betonové příkopy, tak není možno vrátit pískovcový kříž – respektive jeho fragmenty na původní místo. Obec Tlumačov dlouhodobě pronajme za účelem umístění zrestaurovaného pískovcového kříže a jeho budoucí údržby sdružení Pro Patria Moravia část pozemku o výměře 6 m2 v lokalitě vedle přemostění silnice přes Mojenu (naproti rybníčka – resp. Tlumačovské tůňky) za symbolickou cenu 1 Kč/m2.


– Rada obce projednala návrh Rámcové smlouvy o poskytování sociálních služeb žadatelům – občanům obce Tlumačov v Domově pro seniory, tř. Spojenců, Otrokovice, který byl předložen městem Otrokovice, s konstatováním – bez připomínek.
Rada obce stanovuje maximální počet míst v celkové výši 3, která budou ze strany obce Tlumačov dofinancována formou částečné úhrady provozních nákladů souvisejících s umístěním a přijetím občana obce Tlumačov do Domova pro seniory, tř. Spojenců, Otrokovice.

Tento návrh rámcové smlouvy je v souladu se závěry 1. Komunitního plánu sociálních služeb na Otrokovicku, na jehož zpracování se obec Tlumačov aktivně podílela, a je reakcí na již v minulosti (03/2006) deklarovaný zájem obce Tlumačov na možnost umisťování občanů Tlumačova do nového Domova pro seniory v Otrokovicích.
Zahájení provozu Domova pro seniory v Otrokovicích (na Baťově) se předpokládá od 1.12.2008 s tím, že celková kapacita je 78 míst. Budou přijímáni senioři starší 65 let, kteří potřebují celodenní péči, respektive jsou považování za osobu s vysokým stupněm závislosti na pomoci jiné osoby.


V závěru jednání oznámil člen rady obce Mgr. Radek Dvořák svou rezignaci na funkci člena Rady obce Tlumačov k 31.5.2008 z důvodu pracovní zaneprázdněnosti s tím, že výkon mandátu člena zastupitelstva obce bude vykonávat i nadále s maximálním nasazením. Volba nového člena rady obce proběhne na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu dne 11.6.2008.