Domů » Zprávy » Aktuálně ze zastupitelstva

Aktuálně ze zastupitelstva

Ve středu 6. února 2008 se konalo řádné zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov, které projednalo 15 bodů schváleného programu jednání.

Z přijatých usnesení vybírám v rámci aktuálního zpravodajství dvě níže uvedená :

Usnesení Z6/11/02/08
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2008 v předloženém rozsahu s vyrovnanými celkovými příjmy a výdaji ve výši 27,020.000,– Kč
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu rozpracovat schválený rozpočet do příslušných rozpočtových položek.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a obecní úřad, aby svou činností naplňoval jednotlivě paragrafy schváleného rozpočtu v průběhu roku 2008 s tím, že bude usilováno ve skutečnosti vždy o vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránkou.

Mezi nejvýznamnější akce financované v průběhu roku z rozpočtu obce bude (mimo standardních mandatorních výdajů) zcela jistě patřit oprava a rekonstrukce chodníků, na kterou je v rozpočtu alokována částka ve výši cca 2,800 mil. Kč, což představuje více jak 1/10 celkových rozpočtových výdajů roku 2008. Uvedenou částkou by mělo být pokryto financování rekonstrukce chodníků např. v ul. Dolní a Masarykova (jednostranný úsek od hřebčince až po křižovatku na Kurovice), či rekonstrukci chodníku v lokalitě U Trojice. Mezi další rozsáhlejší akce se řadí dokončení rekonstrukce objektu dílen a sociálního zařízení č.p.879 v Technickém areálu ul. Zábraní, který bude využíván zejména úsekem údržby a zeleně OÚ Tlumačov. Úplné přestěhování do nových prostor a současně vyklizení stávajícího objektu dílen nám. Komenského čp. 64 se předpokládá v průběhu dubna letošního roku.
Rozpočet zahrnuje i další nutné investiční výdaje prorůstového charakteru jako například zpracování potřebných projektových dokumentací, zpracování energetického auditu budov ve vlastnictví obce, či instalaci regulátorů veřejného osvětlení.
Vzhledem k očekávanému termínu vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace ze strukturálních fondů (ROP – rozvoj venkova v průběhu 03/2008) a našemu záměru podat žádost o finanční podporu na Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy se dá předpokládat, že v případě vybrání našeho projektu k podpoře bude nutné aktualizovat rozpočet obce formou rozpočtové změny.


Usnesení Z8/11/02/08
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost uchazečů o odprodej pozemku č. 6 pro výstavbu rodinného domu v ul. U Cementrány.
Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej pozemku p.č. 779/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě o celkové výměře 1179 m2 pro Pavla a Petru Čepičkovy, oba bytem Sadová 920, 768 24 Hulín za celkovou cenu 648.450,– Kč.
Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu Ing. Jaroslava Ševelu podpisem předložené Kupní smlouvy s manžely Pavlem a Petrou Čepičkovými, oba bytem Sadová 920, 768 24 Hulín s tím, že kupní cena bude zaplacena do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy. V případě nesplnění této podmínky ze strany kupujícího pozbude kupní smlouva svoji platnost

Tímto usnesením byl schválen prodej sedmého z celkových 9 pozemků určených pro individuální zástavbu rodinnými domy v ul. U Cementárny. Zbývající dva zatím ještě volné pozemky mají výměru 1 181 m2 a 1 106 m2. Minimální cena stavebního pozemku stanovená zastupitelstvem je ve výši 550 Kč/m2. V současné době již v uvedené lokalitě probíhá výstavba prvního rodinného domku.