Domů » Zprávy » Rekonstrukce ulice U Trojice

Rekonstrukce ulice U Trojice

Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu místní komunikace a chodníku v ulici U Trojice, v úseku od křižovatky ulic 6. května a Jana Žižky po mateřskou školu Klubíčko, na kterém se podepsala zejména stavební činnost a parkování vozidel v průběhu několika posledních let, a požadavkům ze strany občanů po provedení jejich opravy, bylo v roce 2018 zadáno vyhotovení projektové dokumentace akce s názvem „Rekonstrukce ulice U Trojice, Tlumačov“. Jejím zpracovatelem byla společnost Centroprojekt Group a.s. Zlín.

S ohledem na předpokládanou výši finančních prostředků byla předmětná stavba zařazena až do rozpočtu obce na rok 2023. V průběhu období únor – červen 2023 se uskutečnilo podlimitní výběrového řízení na zhotovitele stavby. Po jeho ukončení byla na základě doporučení hodnotitelské komise radou obce vybrána společnost EDMA s.r.o. Luleč, se kterou byla dne 10.7.2023 uzavřena smlouva o dílo. Realizace předmětné stavby proběhla v termínu 19.7.-7.12.2023.

Po zahájení celé stavby bylo nejprve započato s úplnou rekonstrukcí kanalizace o délce cca 221m, která spočívala v nahrazení původní stoky z betonového potrubí trubkami z PVC o průměru 300mm, včetně instalace nových revizních šachet a zpětného dopojení stávajících přípojek odpadních vod z jednotlivých domácností. Na tuto část navázala rekonstrukce komunikace o délce cca 260m a chodníku o délce cca 210m spočívající ve výměně chybějících podkladních vrstev za únosné vrstvy z drceného kameniva. U komunikace dále byla provedena pokládka nové obrusné vrstvy z asfaltobetonu a u chodníku nový pochozí povrch ze zámkové dlažby.

Souběžně s probíhajícími stavebními pracemi na komunikaci byla odbornými pracovníky údržby obce realizována kompletní výměna veřejného osvětlení, kdy původní sodíková svítidla osazená na betonových sloupech a staré zemní kabelové rozvody NN byly nahrazeny novými LED svítidly na ocelových žárově zinkovaných stožárech včetně položení nových kabelových rozvodů NN.

Celkové náklady stavby i s její přípravou, tj. zpracování projektu, administrace výběrového řízení apod., činily částku ve výši téměř 10.014.130, – Kč s tím, samotné stavební práce vyšly na 9.258.871,05 Kč.

Ještě před zahájením celé stavby podala obec žádost o dotaci z příslušného programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na objekt rekonstrukce komunikace. V průběhu její realizace pak byla zástupcům obce od poskytovatele dotace sdělena zpráva, že podaná žádost byla úspěšná. V tomto případě by obec měla získat finanční příspěvek v požadované výši cca 2,4 mil. Kč.