Domů » Zprávy » Nové parkoviště v ul. Metlov a oprava chodníku v ul. Švermova

Nové parkoviště v ul. Metlov a oprava chodníku v ul. Švermova

V návaznosti na schválený dokument „Studie dopravy v obci Tlumačov“ byla v průběhu roku 2022 vypracována projektová dokumentace pro společné povolení na realizaci nového parkoviště v ulici Metlov, v její centrální části v prostoru po bývalé zástavbě rodinných domů, které byly asanovány po povodni v roce 1997.

Proto, aby parkoviště mohlo být v daném místě vybudované, musela být vzhledem k místním podmínkám a vlastnickým vztahům k jednotlivým pozemkům, na jejichž částech měla být parkovací plocha umístěna, uzavřena písemná dohoda o právu provést stavbu se současným majitelem těchto pozemků.

Po zajištění všech potřebných dokladů v rámci inženýrské činnosti bylo silničním správním úřadem v Otrokovicích vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 24.4.2023.

Tím byla obci Tlumačov umožněna výstavba parkoviště o celkovém počtu 6 stání pro osobní automobily, přičemž 1 parkovací stání muselo být dle platné vyhlášky určeno pro osoby imobilní.

S ohledem na současné požadavky při hospodaření se srážkovou vodou byla při projektování stavby konstrukce parkoviště pojata jako plocha s propustnou zasakovací zámkovou dlažbou a dále s propustnými podkladními vrstvami, které tvoří různé frakce drceného kameniva. Současně byla provedena rekonstrukce stávajícího chodníku podél místní komunikace v ul. Metlov, jehož plocha byla nově provedena ze zámkové dlažby i se všemi podkladními vrstvami a bezpečnostními prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Uvedená investiční akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2023. Současně byly zastupitelstvem schváleny pro rok 2023 i finanční prostředky na opravu chodníků u bytového domu č.p. 776 a 779 v ul. Švermova, kde byla projektantem navržena kompletní výměna stávajícího chodníku z betonových dlaždic za zámkovou dlažbu s novými obrubníky a podkladními vrstvami.

V průběhu měsíců srpna a září pak proběhlo výběrové řízení na dodavatele obou staveb pod společným názvem „Tlumačov – Oprava chodníku v ul. Švermova a výstavba parkoviště v ul. Metlov“. Jako zhotovitel byla vybrána společnost Porr a.s. Praha s tím, že samotná realizace těchto akcí proběhla dle uzavřených smluv v termínu 10.10. – 30.11.2023.

Celkové náklady na vybudování parkoviště zahrnující zpracování projektové dokumentace, geodetické práce, správní poplatky, administraci výběrového řízení a samotnou stavbu činily částku ve výši 673.602,31 Kč, z čehož hodnota stavebních prací byla 629.135,31 Kč. Samotné kolaudační řízení dokončené stavby parkoviště proběhlo dne 4.1.2024. U akce opravy chodníku činila celková částka za provedení díla 941.966, – Kč.