Domů » Zprávy » Nové parkoviště v ulici Metlov

Nové parkoviště v ulici Metlov

S ohledem na neustálé řešení problémů s odstavováním vozidel na chodnících v ulici Metlov, zejména za autobusovou zastávkou naproti hřebčince při odbočení ze silnice I/55, bylo z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na předmětné místní komunikaci schváleno zastupitelstvem obce zařadit do rozpočtu na rok 2021 finanční částku na vybudování nového parkoviště v blízkosti uvedené křižovatky.

Počátkem roku 2021 proto bylo započato s přípravou projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení s tím, že po zajištění všech potřebných dokladů bylo samotné povolení pro výstavbu parkoviště vydáno silničním správním úřadem v Otrokovicích dne 22.6.2021. Vzhledem k místním podmínkám byla parkovací plocha navržena s celkovým počtem 9 stání pro osobní automobily, z čehož 1 parkovací stání bylo určeno pro osoby imobilní. Konstrukce parkoviště byla pojata jako plocha s propustnou zasakovací zámkovou dlažbou s distančními prvky a dále s propustnými podkladními vrstvami, které tvoři různé frakce drceného kameniva. Současně byl provedenou rekonstrukcí zachován i stávající chodník podél místní komunikace v ul. Metlov, jehož plocha byla provedena z nové zámkové dlažby včetně podkladních vrstev a bezpečnostních prvků pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

V průběhu měsíců července a srpna pak proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby s názvem „Parkoviště v ulici Metlov, Tlumačov“. Jako zhotovitel předmětné stavby byla vybrána společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno s tím, že samotná realizace akce dle smlouvy o dílo probíhala v termínu od 16.8. – 10.9.2021.

Celkové náklady díla zahrnující zpracování projektové dokumentace včetně zaměření, správní poplatky, administraci výběrového řízení a samotnou stavbu činily částku ve výši 580.501,35 Kč, z čehož hodnota stavebních prací byla 550.920,85 Kč.

Závěrem lze konstatovat, že odstavování vozidel na nově vybudované parkovací ploše, by mělo přispět k bezpečnějšímu provozu na místní komunikaci v ul. Metlov.

Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov