Domů » Zprávy » Vybudování úseku nového chodníku v ulici U Trojice

Vybudování úseku nového chodníku v ulici U Trojice

V návaznosti na v loňském roce realizovanou rekonstrukci chodníku v ul. Zábraní bylo nejprve při jednání stavební komise a následně při schvalování rozpočtu zastupitelstvem obce rozhodnuto o vybudování nového chodníku v ul. U Trojice.

Jednalo se o úsek mezi ulicemi Švermova a Jana Žižky, který by pro chodce zajistil bezpečné komunikační propojení ulice U Trojice směrem ke středu obce, kde jsou soustředěny veškeré obchody a služby.

Po zajištění zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti vydal odbor dopravně – správní Městského úřadu v Otrokovicích, oddělení silničního hospodářství dne 6.5.2021 pro tuto stavbu společné územní a stavební povolení.

S ohledem na vyčleněné finanční prostředky v rozpočtu obce na rok 2021 proto proběhla v měsíci srpnu administrace výběrové řízení na zhotovitele stavby. Na základě výsledků tohoto řízení a doporučení hodnotící komise vybrala rada obce pro samotnou realizaci společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno. Stavební práce proběhly na základě uzavřené smlouvy dílo v termínu 20.9.-27.10.2021.

Stavba obsahovala vybudování nové části chodníku o celkové délce cca 118 m a šířce 2,0m, včetně všech podkladních vrstev z drceného kameniva a zpevněných ploch ze zámkové dlažby. Dále byly dle příslušných technických norem provedeny bezpečnostní prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Souběžně s výstavbou chodníku byla realizována oprava přiléhající části místní komunikace v ul. U Trojice. Stavebně byla upravena šířka komunikace na 5,0m a provedena pokládka nové obrusné vrstvy. Opravu komunikace provedla společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno.

Celková výše stavebních nákladů u nového chodníku činila částku 755.145,37 Kč. Ostatní náklady spojené se zpracováním projektové dokumentace včetně zaměření a administrací výběrového řízení byly ve výši 42.989, -Kč. Souběžná část místní komunikace v ul. U Trojice byla opravena za celkovou cenu 1.051.543, – Kč.

Kolaudační souhlas na nový chodník byl vydán dne 13.12.2021 s tím, že v tento den bylo všem občanům oficiálně umožněno jeho bezpečné a komfortní užívání.

Michal Veselský
ved.odd.výstavby a majetku OÚ Tlumačov