Domů » Zprávy » DOTACE na společenské, kulturní a sportovní akce v rámci tréninkové výzvy MAS Jižní Haná

DOTACE na společenské, kulturní a sportovní akce v rámci tréninkové výzvy MAS Jižní Haná

Místní akční skupina Jižní Haná o.p.s. připravuje dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění.
Cílem je naučit se v rámci MAS čerpat dotační prostředky, tedy připravit tak zvanou tréninkovou výzvu, následně vyhodnotit žádosti a uzavřít smlouvy s podpořenými příjemci dotace.

Podpora formou přímé dotace bude směrována na podporu jednorázové společenské, kulturní, či sportovní akce regionálního charakteru zaměřené na širokou veřejnost.
O podporu budou moci požádat obce, neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve, příspěvkové organizace zřízené obcí, podnikající fyzické a právnické osoby, které mají bydliště, sídlo nebo provozovnu na území Místní akční skupiny Jižní Haná, o.p.s. Akce může probíhat od 29. 11. 2013 do 28. 2. 2014.
Celková alokovaná částka na tréninkovou výzvu bude 99 000,- Kč a maximální výše podpory bude 10 000,- Kč na žadatele. Míra dotace bude 90 % způsobilých výdajů. Žadatel se podílí na spolufinancování akce minimálně 10% spoluúčastí z vlastních prostředků. Financování akce zajistí úspěšný žadatel nejprve z vlastních zdrojů a na základě vyúčtování nákladů mu bude dotace do jednoho měsíce uhrazena.
Sledujte naše stránky www.masjiznihana.cz, kde bude brzy zveřejněna celá výzva, formuláře žádosti, hodnotící kritéria a všechny další náležitosti.