Domů » Zprávy » Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí

Vážení spoluobčané,
v tyto dny dostáváte do svých poštovních schránek dopis České daňové správy s vyčíslením daně z nemovitostí pro rok 2012. Mnozí vznášíte dotazy na obecní úřad s žádostí o vysvětlení výše daně. Abych předešel některým dotazům, uvádím následující skutečnosti:

• Jelikož výnos daně z nemovitostí je stoprocentním příjmem rozpočtu obce, rozhodlo zastupitelstvo obce o posílení příjmů rozpočtu od roku 2012. Navýšené daňové příjmy budou využívány na pokrytí splátek dlouhodobého úvěru (10 mil.Kč), který si obec musela vzít, aby zajistila dofinancování odkanalizování obce Tlumačov, III. etapa.
• Místní koeficient ve výši 2 odsouhlasilo zastupitelstvo obce dne 15.6.2011 usnesením č.Z16/6/06/11, tehdy odsouhlasilo přijetí Obecně závazné vyhlášky obce Tlumačov č.4/2011 s účinností od 1.1.2012. Informace o záměru byly publikovány a Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 4/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí je zveřejněna na webu obce.
• Místní koeficient se nevztahuje na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.
Jsem přesvědčen, že toto těžké rozhodnutí zastupitelstva obce z června loňského roku pochopíte a oceníte zodpovědnost vedoucí ke stabilizaci rozpočtu obce.
Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 4/2011 – Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Tlumačov – Obec Tlumačov