Domů » Zprávy » Co je v Tlumačově nového ?

Co je v Tlumačově nového ?

V polovině kalendářního roku již můžeme vyhodnotit plnění záměrů a předložit Vám tak informace, co zejména z investičních akcí se nám podařilo zrealizovat a co je u nás nového.

1. Rekonstrukce chodníků v ul. Dolní a ul. Nádražní
V ulici Dolní byla provedena rekonstrukce stávajícího chodníku s tím, že v celkové délce 664 m (úsek č.1 = 453 m a úsek č.2 = 211 m) byl proveden nový podklad ze štěrkodrti, byly osazeny nové obrubníky a kryt chodníku ze zámkové dlažby. Průměrná šířka chodníku je 2 m a v místech komunikačního křížení je provedena bezbariérová úprava. Chodník v ul. Dolní o celkové ploše cca 1400 m2 byl financován z rozpočtu obce částkou 2,808 mil Kč.
Dále pracovníci oddělení údržby obce provedli opravu chodníku v ulici Nádražní formou nového podsypu, překládky a vyrovnání stávajících betonových dlaždic o rozměrech 30/30/4 cm.

2. stavební úpravy sklepních prostor ve staré budově základní školy pro volnočasové aktivity dětí organizované DDM Sluníčko – odloučené pracoviště Tlumačov
Zrealizované stavební úpravy suterénních prostor ve staré budově základní školy, které nebyly od roku cca 1985 nijak využívány, v rozsahu provedení nových omítek, podlah, výměny oken a dveří a příslušných zdravotechnických a topenářských instalací, vytvořily komfortní prostory pro volnočasové aktivity dětí. Vybavení místnosti bylo pořízeno ze strany DDM Sluníčko – odloučené pracoviště Tlumačov z prostředků získaných od Zlínského kraje formou finančního grantu.
Celkové náklady vztahující se ke stavebním úpravám sklepních prostor představují výdaj z obecního rozpočtu ve výši 520 tis. Kč.


3. dokončení rekonstrukce dílny v technickém areálu obce ul. Zábraní
V letošním roce byla dokončena rekonstrukce dílny v technickém areálu obce v ul. Zábraní s tím, že bývalý objekt dílen č.p.64 nám. Komenského je již úplně vystěhován a v nejbližším období bude pronajat společnosti Stavby silnic a železnic,a.s., která bude jedním ze zhotovitelů stavby Rychlostní komunikace R55 – úsek Skalka – Hulín.
V novém objektu, který má přiděleno číslo popisné 879, je vytvořeno technické a sociální zázemí pro činnost oddělení údržby a zeleně obecního úřadu. Zejména v letních měsících, kdy v rámci aktivní politiky zaměstnanosti vytváříme veřejně prospěšná místa, tak personální obsazení oddělení představuje až 19 pracovníků (11 zaměstnanců a 8 pracovníků VPP).


4. provedení nového vedení veřejné osvětlení a místního rozhlasu v ul. U Cementárny
Vlastními silami a na náklady obce byly provedeny rozvody veřejného osvětlení a obecního rozhlasu v ulici U Cementárny, v které vznikla nová stavební místa, a v nejbližších měsících lze v této lokalitě očekávat výstavbu nových rodinných domků.


5. Odkanalizování obce Tlumačov
Již téměř dva měsíce realizuje Moravská vodárenská, a.s. jako investor 1.etapu vodohospodářské akce Odkanalizování obce Tlumačov.
Termín dokončení díla se předpokládá do 30.11.2008 s tím, že nejpozději od 1.1.2009 budou splaškové odpadní vody z nemovitostí dislokovaných v ulicích Metlov, Dolní (jižní část až po RD č.p.10), nemovitostí v areálu hřebčince a části zástavby v lokalitě Skály (s odtokem splaškových vod západním směrem k závodišti) odvedeny na ČOV v Otrokovicích.