Domů » Zprávy » Zateplení a stavební úpravy Klubu obce na Zábraní č. p. 863

Zateplení a stavební úpravy Klubu obce na Zábraní č. p. 863

V návaznosti na schválený rozpočet obce Tlumačov pro rok 2017 byly počátkem roku zahájeny přípravy k uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu akce „Stavební úpravy objektu č.p. 863, Tlumačov“.

Provedení stavebních úprav Klubu obce na Zábraní spočívalo v zateplení fasády objektu, ve výměně stávajících dřevěných oken za nová plastová okna a v rekonstrukci sociálního zařízení – WC mužů a žen. Zde došlo k drobným dispozičním změnám s tím, že nově byly provedeny rozvody teplé a studené vody, kanalizace, obklady stěn a podlah. Zároveň bylo staré nevyhovující sanitární vybavení nahrazeno zařízením současného standardu a potřeb.
Administrací veřejné zakázky malého rozsahu byla na základě příkazní smlouvy pověřena společnost INp servis s.r.o. Kroměříž. Výsledkem administrace byla závěrečná zpráva s návrhem pro výběr zhotovitele předložená ke schválení Radě obce Tlumačov.
Jako zhotovitel stavby byla pro výše uvedenou zakázku vybrána společnost ENVIA system s.r.o., se sídlem Vejvanovského 1592/20, Kroměříž.
Samotná realizace stavby dle smlouvy o dílo probíhala v termínu od 1.3. – 15.5.2017.
S ohledem na probíhající rekonstrukci sociálního zařízení bylo rozhodnuto o realizaci stavebních úprav i v prostoru kuchyně a šatny. V rámci úprav kuchyně se jednalo zejména o výměnu rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace. Současně byla provedena i změna výškové úrovně stávající podlahy, která byla snížena na úroveň podlahy ve vstupu. Tato část byla realizována pracovníky údržby OÚ Tlumačov. V navazujících činnostech byla realizována výměna zařízení kuchyně, které za roky svého užívání již nevyhovovalo hygienickým a technickým potřebám. Jednalo se o kompletní výměnu nové kuchyňské linky včetně instalace v základu standardních vestavných spotřebičů – sporák, digestoř, mikrovlnka, trouba, myčka na nádobí. Zařízení bylo v neposlední řadě doplněno samostatnou kombinovanou chladničkou. V prostoru šatny byly zhotoveny nové věšáky a police na odkládání oděvů a vestavné skříně na uložení úklidových pomůcek. Dodávku a montáž tohoto nábytku a spotřebičů provedl na základě smluvního vztahu pan Roman Buršík, 6. května 720, Tlumačov.
Celková cena realizovaného díla, tj. veškerých stavebních prací včetně projektové dokumentace, administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby a zajištění truhlářských činností včetně dodávky spotřebičů, činila téměř 1.500.000,- Kč.
Veškeré náklady na tuto akci byly plně kryty z rozpočtu obce Tlumačov.
Předmětné stavební úpravy povedou z hlediska obce zejména k úsporám režijních nákladů na provoz daného objektu a současně přispějí ke zlepšení komfortu při pořádání všech kulturních akcí.

Michal Veselský, ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov


Klub obce na Zábraní dostál změn nejen stavebních. Bylo zakoupeno nové nádobí ke stolování (talířky, skleničky, příbory, atd.) i nové čistící pomůcky. Došlo i k výměně několika kusů židlí, do kuchyňky přibylo nové nádobí a kuchyňské potřeby. Kapacita klubu je max. 70 míst k sezení.
Vzhledem k rekonstrukci byly změněny i podmínky pronájmu (výňatek z provozního řádu klubu):
– Klub je pronajímán na dobu 3 dnů tj. 72 hodin (víkend) nebo na 1 pracovní den, tj. 24 hodin (pondělí až čtvrtek).
– Poplatek za pronájem klubu činí 2.000,- Kč za 3 dny (72 hodin) nebo 1.000,- Kč za 1 pracovní den (24 hodin). V poplatku je zahrnut pronájem sálu včetně vybavení a spotřeba energií. Poplatek je nájemce povinen zaplatit pronajímateli před konáním akce.
– Žádost o pronájem musí být podána osobně písemně na vyplněném formuláři podaném na KIS Tlumačov, nám. Komenského 170.
– Pronajímatel vydá nájemci vybavení dle Seznamu vybavení Klubu obce na Zábraní, který při předání podepíše pronajímatel i nájemce.
– Pronajímatel předá nájemci Instrukce o úklidu, podle kterých je nájemce povinen před předáním klubu pronajímateli postupovat.
– Nájemce má povinnost dodržovat zákaz přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů na zdi a inventář klubu ve všech jeho prostorách. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako způsobení škody.
– Nájemce zodpovídá za dodržení zákazu kouření v klubu. Při zjištění porušení tohoto zákazu bude nájemci udělena pokuta 1.000,- Kč.
– Po skončení akce je nájemce povinen následující pracovní den po akci nejpozději do 10 hodin (nebo dle dohody s pronajímatelem) předat klíč od klubu a nájemné prostory zpět pronajímateli, přičemž oznámí případné vzniklé závady.
– Pronajímatel s nájemcem provede kontrolu vybavení klubu dle seznamu. Případně vzniklé škody budou zaznamenány v tomto seznamu vybavení nebo v Dohodě o pronájmu.
– Nájemce je povinen tyto vzniklé škody buď odstranit nebo uhradit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od předání klubu nebo dle dohody s pronajímatelem. Odstraněním škody se rozumí oprava tak, aby byla věc uvedena do původního stavu.
Celé znění provozního řádu, včetně všech příloh, naleznete na webu Tlumačova. Vše platí od 1. června 2017.
V příštím roce máme v plánu zrekonstruovat sál a zakoupit nové stoly a židle.
Klub obce na Zábraní je nyní důstojným prostředím pro pořádání obecních akcí a rodinných oslav. Věřím, že každý pronajímatel bude s vybavením a celkově s budovou klubu zacházet tak, jako by se choval ke svému majetku.

Renáta Nelešovská, vedoucí KIS Tlumačov

Další info a dokumenty ke stažení: Pronájem klubu Zábraní – Obec Tlumačov.