Domů » Zprávy » Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 7. 12. 2022 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170

Program:

 1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu, složení slibu nového člena ZO
 2. Kontrola zápisů z minulých zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
 3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 7. 9. 2022 do 7. 12. 2022
 4. Finanční výbor – doplnění členů
 5. Kontrolní výbor – doplnění členů
 6. Schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva obce Tlumačov
 7. Prodej části pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě (Nehodovi)
 8. Prodej části pozemku p. č. 2453/3 v k. ú. Tlumačov na Moravě (Dočkalová)
 9. Nabídka k odkoupení pozemku p. č. 829/31 v k. ú. Tlumačov na Moravě
 10. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku 1182/7 v k.ú. Tlumačov na Moravě
 11. Rozpočtové provizorium
 12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2022/PAM/006 o poskytnutí veřejné finanční podpory – DDM Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace (odloučené pracoviště Tlumačov)
 13. SFŽP ČR – podání žádosti o dotaci na malé užitkové vozidlo a dobíjecí stanici
 14. Smlouva o partnerství – MAP III ORP Otrokovice
 15. Změna č. 2 ÚP Tlumačov – nový termín pro vydání změny
 16. Zápůjčka ze Sociálního fondu Obce Tlumačov
 17. Termíny zasedání orgánů obce v 1. pololetí 2023