Domů » Život v obci » Spolky, organizace a kluby působící v obci Tlumačov » Sbor dobrovolných hasičů a Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov » Zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov

Zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov

Zastupitelstvo obce Tlumačov s účinností od 18. 3. 2004 zřizuje usnesením č. Z11/10/04 ze dne 17. 3. 2004 podle ustanovení § 29 odst. 1, písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, ustanovení § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a ustanovení § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov.

1. Úplný název zřizovatele

Obec Tlumačov, okres Zlín

2. Název organizační složky

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov

3. Sídlo organizační složky

Hasičská zbrojnice, Tlumačov, Masarykova 285, PSČ 763 62

4. Účel a předmět činnosti

4.1. Hlavní úkoly Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov (dále jen JSDH obce Tlumačov):

  • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
  • provádí záchranné práce při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech,
  • podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,
  • při své činnosti spolupracuje s ostatními jednotkami požární ochrany, Policií České republiky, obecní policii obce Tlumačov, Zdravotnickou záchrannou službou a ostatními složkami integrovaného záchranného systému,
  • provádí údržbu svěřené výstroje, výzbroje a techniky.

4.2. JSDH obce Tlumačov vykonává svoji činnost v souladu s obecně závaznými předpisy.

4.3. JSDH obce Tlumačov zabezpečuje požární asistenci v potřebném rozsahu podle obecně závazné vyhlášky obce Tlumačov č. 2/2004, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

5. Majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný do správy JSDH obce Tlumačov

K zajištění plnění úkolů užívá JSDH obce Tlumačov majetek obce Tlumačov předaný do správy JSDH obce Tlumačov. Tento majetek je specifikován v příloze č. 1 této zřizovací listiny.

Do vybavení JSDH obce Tlumačov může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky požární ochrany pokud byly určeny k používání v požární ochraně Ministerstvem vnitra České republiky.

6. Ostatní majetková práva

Činnost vykonávána JSDH obce Tlumačov je hrazena z prostředků obce Tlumačov.

Okruh příjmů a výdajů JSDH obce Tlumačov je přímou součástí rozpočtu obce Tlumačov, jehož čerpání sleduje a vyhodnocuje v souladu se schválenou rozpočtovou skladbou Zastupitelstvo obce Tlumačov.

7. Vymezení působnosti

Své úkoly plní JSDH obce Tlumačov především na území obce Tlumačov. Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo na základě povolání operačním střediskem Hasičského záchranného sboru.

8. Velení v JSDH obce Tlumačov

8.1. Velitele jednotky po vyjádření Hasičského záchranného sboru odvolává a jmenuje starosta obce.

8.2. Velitel jednotky zodpovídá obci Tlumačov za připravenost JSDH obce Tlumačov k plnění stanovených úkolů a dále zodpovídá za veškerou činnost jemu podřízené JSDH obce Tlumačov.

8.3. Členové JSDH obce Tlumačov jsou při činnosti JSDH obce Tlumačov podřízeni veliteli jednotky a při zdolávání událostí též veliteli zásahu.

9. Početní stav JSDH obce Tlumačov

Ke dni zřízení jednotky SDH obce Tlumačov je jednotka zařazena do kategorie plošného pokrytí JPO III a základní početní stav jednotky dle platných předpisů je 19 členů, z toho:

  • 1 velitele jednotky
  • 2 velitele družstva
  • 4 strojníky
  • 12 hasičů

Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky JPO III je 6 členů.

Jednotka bude průběžně doplňována dle zdravotní způsobilosti navržených členů jednotky až do požadovaného početního stavu.

10. Členství v JSDH obce Tlumačov

Činnost v JSDH obce Tlumačov se vykonává na základě dohody o členství v JSDH obce Tlumačov uzavřené mezi uchazečem o členství v JSDH obce Tlumačov, který musí být starší než 18 let, zdravotně způsobilý, a zřizovatelem JSDH obce Tlumačov.

Členové jednotky SDH obce Tlumačov budou vybíráni z řad občanů obce Tlumačov s přihlédnutím k návrhům sdružení občanů působících na úseku požární ochrany, zejména Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov.

11. Úrazy a škody

Způsob odškodňování úrazů a úmrtí členů JSDH obce Tlumačov a škod vzniklých činností JSDH obce Tlumačov se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Pojištění členů JSDH obce Tlumačov, které zajišťuje zřizovatel, řeší dohoda o členství v JSDH obce Tlumačov.

12. Závěrečná ustanovení

JSDH obce Tlumačov se zřizuje na dobu neurčitou.

V příloze č. 1 této zřizovací listiny je specifikován majetek předaný zřizovatelem do správy JSDH obce Tlumačov.

Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dne 18. 3. 2004

V Tlumačově dne 18. 3. 2004

Ing. Jaroslav Ševela v.r.
starosta obce

Mgr. Rajmund Huráň v.r.
místostarosta obce