Domů » Realizované dotace pro obec Tlumačov – články

Realizované dotace pro obec Tlumačov – články

Biokoridor začíná sloužit svému účelu

V letošním roce je to již 8 let od zahájení výsadby stromů a keřů v biokoridoru označeném jako Regionální biokoridor Tlumačov RBK 1581. Dnes biokoridor díky svému vzrůstu pomalu začíná sloužit svému hlavnímu účelu, pro který byl realizován – k migraci a úkrytu divoké zvěře a ptáků. Pro připomenutí uvádím, že již v roce 2013 schválilo zastupitelstvo…

Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní

Koncem ledna letošního roku byl zkolaudován a oficiálně předán do užívání nově rekonstruovaný chodník v části ulice Zábraní. Celá akce však byla započata v průběhu roku 2019, kdy proběhlo zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby s názvem „Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní, Tlumačov“. Vzhledem k tomu, že počátkem února 2020 bylo na obec Tlumačov doručeno…

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov obdržela dotaci ze Zlínského kraje

JSDH obce Tlumačov obdržela počátkem letošního dotaci poskytnutou Fondem Zlínského kraje na základě Programu RP 12-19 „Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“. Finanční prostředky dotace byly použity na opravu automobilové stříkačky LIAZ 101 CAS K25 a na nákup řetězové motorové pily. Celková výše nákladů na opravu stříkačky a nákupu pily činila…

Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov a učebny výpočetní techniky

Na základě rozhodnutí Zastupitelstvem obce Tlumačov ze dne 13.12.2017 o podání žádosti o dotaci ve zveřejněné 2. výzvě MAS Jižní Haná – IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a základní školy a v souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov na rok 2018 byla počátkem letošního roku zahájena příprava na akci „Vybudování jazykové učebny ZŠ Tlumačov…

Rekonstrukce ulice Sokolská

V souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov bylo počátkem roku 2017 zahájeno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce ulice Sokolská, Tlumačov“ s tím, že samotné stavební povolení pro tuto akci bylo vydáno dne 3.7.2017. Celá stavba obsahuje komplexní rekonstrukci komunikace a chodníku v ul. Sokolská o celkové délce cca 396 m a…

Nové zásahové obleky pro JSDH Tlumačov z dotací Zlínského kraje

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov byla počátkem letošního roku vybavena třemi novými hasičskými zásahovými oděvy. Prostředky na jejich pořízení byly čerpány z dotace poskytnuté Fondem Zlínského kraje na základě Programu RP 12-18 „Dotace obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje“ a částečně také z rozpočtu obce Tlumačov. Tři nové zásahové komplety pro…

Rekonstrukce úseků chodníků na ul. Dolní – schválení „závěrečného vyhodnocení akce“

V červnu roku 2016 rozhodl Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o schválení příspěvku pro obec Tlumačov na akci „Rekonstrukce chodníků podél silnice I/55 v obci Tlumačov“ v ul. Dolní. Rekonstruován měl být chodník o délce cca 1.020m. Na základě výběrového řízení na zhotovitele akce byla v červenci téhož roku radou obce vybrána společnost SIMOSTAV,…