Zjednosměrnění provozu v ulici Jana Žižky

Na základě stávajících technických parametrů místní komunikace v ul. Jana Žižky, zejména pak její nedostatečné šířky pro obousměrný provoz vozidel, a v loňském roce provedeného dotazníkového šetření mezi vlastníky nemovitostí v této ulici bylo zástupci obce rozhodnuto o zjednosměrnění této komunikace. O vydání rozhodnutí o stanovení trvalého dopravního značení pro jednosměrku byl na podzim 2020 … číst více

Vybudování nového chodníku v ul. Zábraní

Souběžně s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci stávající části chodníku v ul. Zábraní bylo rozhodnuto o nutnosti vybudování nového chodníku v této ulici, a to v úseku od travnatého hřiště až po železniční přejezd v ul. Mánesova s tím, že zde budou vytvořena 2 místa pro přecházení navazující na rekonstruovaný chodník v ul. Zábraní a … číst více

Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní

Koncem ledna letošního roku byl zkolaudován a oficiálně předán do užívání nově rekonstruovaný chodník v části ulice Zábraní. Celá akce však byla započata v průběhu roku 2019, kdy proběhlo zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby s názvem „Rekonstrukce chodníku v ul. Zábraní, Tlumačov“. Vzhledem k tomu, že počátkem února 2020 bylo na obec Tlumačov doručeno … číst více

Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa

Ke konci července 2020 byla zahájena stavba „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa“. V rámci této etapy byly řešeny rekonstrukce a opravy objektů ve vnitřní části hřbitova. Jednalo se o opravu skladu nářadí a WC, rekonstrukci stávajících a vybudování nových chodníků v areálu hřbitova, kompletní výměnu vnitřního veřejného osvětlení a podružného rozvaděče, doplnění vnitřního … číst více

První část revitalizace parku náměstí Komenského byla dokončena

V polovině června letošního roku byla zahájena další z investičních akcí obce pod názvem „Revitalizace parku náměstí Komenského, Tlumačov“. Tato akce bezprostředně navázala na již prováděná díla „Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov“ a „Oprava chodníku na ul. Kvasická, Tlumačov“. Jako zhotovitel byla při společném výběrovém řízení na všechny tři akce vybrána společnost PORR a.s. … číst více

Oprava silnice II/367 a chodníků na ul. Kvasická

Po třech letech příprav a odkládání z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně Ředitelství silnic Zlínského kraje byla v červnu letošního roku ve spolupráci s uvedenou organizací zahájena stavba „Oprava silnice II/367 v obci Tlumačov“. Jednalo se o opravu části uvedené komunikace na ul. Kvasická v úseku od hlavní křižovatky se silnicí I/55 za úroveň … číst více

Výstavba polních cest a záchytných mezí v katastru obce Tlumačov

V rámci komplexních pozemkových úprav ve východní části obce Tlumačov ukončených v roce 2008, byla navržena společná zařízení, tj. vymezení pozemků pro vybudování polních a lesních cest, biocenter a biokoridorů, interakčních prvků, liniové zeleně, protierozních opatření a vodních ploch. V souladu s usnesením Rady obce Tlumačov č.R10/09/09/15 ze dne 30.9.2015 podala obec Tlumačov dne 5.10.2015 … číst více

Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa

Jak mnozí z Vás zaregistrovali, byla ke konci července 2020 zahájena stavba „Rekonstrukce hřbitova v Tlumačově – I. etapa“. V rámci I. etapy, která řeší rekonstrukce a opravy ve vnitřní části hřbitova, budou realizovány tyto stavební objekty: 1. Oprava skladu nářadí a WC 2. Rekonstrukce stávajících a doplnění nových komunikací pro pěší 3. Vnitřní osvětlení … číst více

Zahajuje se nová sezóna na sportovištích v ulici Sportovní

Oznamujeme všem sportovním nadšencům, že po zimní přestávce bude od pátku 10.4.2020 opět možné využívat hřiště sportovního areálu obce na ulici Sportovní. Rezervace termínů je možná u správce areálu paní Hany Gajdůškové na telefonu 724 215 136 podle rezervačního systému na internetových stránkách obce Tlumačov na adrese: Sportovní areál obce – Obec Tlumačov, kde jsou … číst více

Doporučení a nabídka pomoci obce Tlumačov

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob a z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19, doporučuje Obec Tlumačov občanům starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. V případě, že osoby starší 70-ti let nemají možnost zajistit si … číst více