Domů » Zprávy » Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 6. 9. 2023 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170

Program:

  1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
  3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 21. 6. 2023 do 6. 9. 2023
  4. Sociální služby Kroměříž p.o. – smlouva o zajištění pečovatelské služby v obci Tlumačov
  5. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemcích p.č. 2446/2 a 831/27 v k.ú. Tlumačov na Moravě
  6. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) – smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č.1398/21 v k.ú. Tlumačov na Moravě

Různé, diskuse, závěr