Domů » Zprávy » Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 26. 4. 2023 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170

Program jednání zastupitelstva:

 1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola zápisů z minulých zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
 3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 1. 2. 2023 do 26. 4. 2023
 4. Účetní závěrka obce za rok 2022
 5. Závěrečný účet obce za rok 2022
 6. Veřejnoprávní smlouva – SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace
 7. Veřejnoprávní smlouva – Naděje, pobočka Otrokovice
 8. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2023/PAM/005 – S.K. Tlumačov z.s.
 9. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2023/PAM/006 – DDM Sluníčko Otrokovice, p.o.
 10. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2023/PAM/007 – Tělovýchovná jednota voltiž Tlumačov  z.s.
 11. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemku p.č. 2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě
 12. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení VB na pozemku p.č. 2446/2  v k.ú. Tlumačov na Moravě
 13. Nabídka daru nemovité věci – podílu na pozemcích p.č.1710, 1857/6 a 1857/7 v k.ú. Tlumačov na Moravě
 14. BD č.p. 862, ul. U Trojice – řešení majetkoprávního stavu
 15. AVZO TSČ PS Tlumačov – nabídka daru pozemku a budovy Svazarmu
 16. PRO – akční plán na období 2023-2026
 17. Nabídka k odkoupení pozemku p.č.2443/9 v k. ú. Tlumačov na Moravě 
 18. PČR Obvodní oddělení Otrokovice – zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodě obce Tlumačov v roce 2022
 19. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemcích p.č. 2445 a 2484/1 v k.ú. Tlumačov na Moravě