Domů » Zprávy » Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 19. 10. 2022 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170

Program: 

 1. Zahájení, složení slibu členů zastupitelstva obce
 2. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Ověření platnosti voleb členů zastupitelstva obce
 5. Projednání jednacího řádu zastupitelstva obce
 6. Stanovení počtu členů rady obce a uvolněných členů zastupitelstva
 7. Volba starosty a místostarosty obce
 8. Volba dalších členů rady obce
 9. Zřízení výborů zastupitelstva obce
 10. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026
 11. Schválení poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce Tlumačov
 12. Stanovení výše peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon funkce
 13. Delegování zástupce obce do orgánů Místní akční skupiny Jižní Haná
 14. Určení zastupitele obce Tlumačov ve věcech pořizování a projednávání Územního plánu Tlumačov a jeho změn
 15. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. – zastupování na valných hromadách
 16. Volba zástupců zřizovatele do školské rady ZŠ Tlumačov p.o.
 17. Volba přísedící Okresního soudu ve Zlíně
 18. Schválení člena zastupitelstva do funkce obřadníka
 19. Diskuse, zpráva návrhové komise
 20. Závěr zasedání