Domů » Zprávy » Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 29. 6. 2022 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170

Program:

  1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
  3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 13. 4. 2022 do 29. 6. 2022
  4. Účetní závěrka obce za rok 2021
  5. Závěrečný účet obce za rok 2021
  6. Veřejnoprávní smlouva – Římskokatolická farnost Tlumačov
  7. EG.D, a.s. Brno – smlouva o zřízení BVB na pozemcích p.č.2462/1, 2464/2 a 388/4 v k.ú. Tlumačov na Moravě
  8. Záměr prodeje části p.č.72_3 a odkoupení části p.č.73_2
  9. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022 – 2026
  10. Termíny řádných zasedání orgánů obce Tlumačov do konce volebního období

Různé, diskuse, závěr